Autor wykładu
autorverymaly
Strony anglojęzyczne
Inne artykuły na podobny temat
Biogram autora

DANE OSOBOWE
Czesław Zając
ur. 20.02.1961 r. w Bystrzycy Kłodzkiej
obywatelstwo: polskie
żonaty, dwie córki i syn
adres: ul. Damrota 32/6, 50-306 Wrocław
tel. (071) 3301891 (dom); (071) 3680590: tel. kom. (0609) 831070
e-mail: zajac@kn.pl; czeslaw.zajac@ae.wroc.pl

WYKSZTAŁCENIE/STOPNIE NAUKOWE

2007 – profesor nadzwyczajny AE we Wrocławiu

2006 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczne we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, rozprawa habilitacyjna: „Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw”.

1992 - doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczne we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa. Rozprawa doktorska pt.: „Metody budowy strategii w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw”, przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Stefana Wrzoska i obroniona na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

1981-1986 - studia magisterskie- dzienne w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, magister ekonomii. Praca magisterska pt.: „Wpływ zakładowego systemu wynagradzania na wydajność i efektywność pracy w Zakładach Elektronicznych „Elwro” we Wrocławiu”, przygotowana pod kierunkiem prof. zwycz. dra hab. Bera Hausa i obroniona z wyróżnieniem

KURSY SPECJALISTYCZNE

1988 roczny kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich prowadzony przez Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu;

1991 pięciomiesięczny pobyt naukowy w Katedrze Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven (Holandia), jako stypendysta ERASMUS’a;

1992 tygodniowe seminarium (w języku angielskim): „Enterprise in transition”; zorganizowane przez Instytut Rozwoju Ekonomicznego Banku Światowego, Pułtusk;

1994 seminarium: „Bank evaluation” zorganizowane przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach w dniach 3.11-5.11 w Katowicach;

1995 seminarium na temat: „Zarządzanie kadrami”, zorganizowane przez Gdańską Akademię Bankową w dniach 18.05-20.05 w Juracie;

1995 kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych NOT we Wrocławiu w dniach 30.09-9.12.;

1995 staż zawodowy dla menedżerów personalnych, zorganizowany w Luksemburgu w dniach 19.11-15.12 przez Ministerstwo Finansów Luksemburga;

1997 seminarium: „Systemy motywacyjne”, zorganizowane przez Neuman Institute we Wrocławiu;

1997 seminarium: „Kontrakty menedżerskie”, zorganizowane przez Centrum Rozwoju Rachunkowości i Finansów Ltd. w dniach 17.12-19.12 w Warszawie;

1998 seminarium na temat: „Nowy system emerytalny”, zorganizowane przez firmę TUTOR w Berlinie w dniach 30.08-2.09;

1999 konferencja „Kadry” V edycja nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi w dniach 21-22.10 w Warszawie;

1999 warsztat prowadzony przez Jacka Santorskiego „Indywidualizowanie wpływania na ludzi – motywacja, komunikacja, rozwój” zorganizowane przez Chiltern Consultancy International Polska w dniach 29.11-01.12. w Warszawie;

2000 konferencja „Kadry” VI edycja;

2001 warsztat prowadzony przez dr K. Hogana (USA) „ Techniki perswazji” zorganizowany przez Departament Zarządzania Personelem Grupy LUKAS w październiku 2001r.

ZATRUDNIENIE

Od 15.02. 2002 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, adiunkt,

Od 15.02. 2007 profesor nadzwyczajny AE

Od 01.03. 2002 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, adiunkt,

Od 01.06 2006 profesor WSB.

1.02.1999- 28.02.2002 LUKAS Bank S.A., dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem.

1.01.1999- 28.02.2002 LUKAS S.A., dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem.

1.12.94-31.12.98 Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu Centrala, dyrektor Departamentu Kadr.

16.08.94-30.11.94 Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu Centrala, specjalista w Departamencie Inwestycji Kapitałowych.

1986-1994 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, asystent-stażysta, asystent, adiunkt.

GŁÓWNE KIERUNKI ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, kultura organizacyjna, zachowania człowieka w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, restrukturyzacje organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach

POBYTY NAUKOWE POZA POLSKĄ I ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE

2004 Ukraina, Uniwersytet Metalurgiczny w Dniepropietrowsku, kilkudniowy pobyt związany z uczestnictwem w konferencji naukowej

1996 Belgia, Uniwersytet w Haselt (Belgia), kilkudniowy pobyt związany z uruchamianiem studiów MBA na AE we Wrocławiu, projekt w ramach TEMPUSA (BZ S.A., AE we Wrocławiu i cztery szkoły biznesu z Europy Zachodniej) kierowany przez prof. K. Jajugę

1995 Francja, Szkoła Biznesu w Marsylii, kilkudniowy pobyt związany z uruchamianiem studiów MBA na AE we Wrocławiu, projekt w ramach TEMPUSA (BZ S.A., AE we Wrocławiu i cztery szkoły biznesu z Europy Zachodniej) kierowany przez prof. K. Jajugę

1995 Luksemburg, czterotygodniowy staż dla menedżerów personalnych banków, zorganizowany przez Ministerstwo Finansów Luksemburga,

1991 Holandia, pięciomiesięczny pobyt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven jako stypendysta ERASMUS’a

DOROBEK NAUKOWY I BADAWCZY

Autor lub współautor 45 oryginalnych, wydanych i opublikowanych w czasopismach krajowych prac twórczych (w tym dwóch monografii), 17 innych publikacji (w tym autorstwo podręcznika akademickiego autorstwo i współautorstwo podrozdziałów w skrypcie oraz autorstwo podrozdziału w podręczniku), 22 niepublikowanych opracowań (w tym ekspertyzy i projekty dla przedsiębiorstw), 18 referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Wykonawca badań w trzech CPBP, pięciu CPBR, trzech programach resortowych. Wykonawca i współautor dwóch ekspertyz dla przedsiębiorstw, kierownik trzech wdrożonych projektów dla przedsiębiorstw oraz współautor dwóch wdrożonych projektów dla przedsiębiorstw. Kierownik i wykonawca w 1 programie badawczym w ramach badań własnych KBN typu A w latach 2002-2003 oraz typu B10 w roku 2004.

DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA

Autor i współautor kilkunastu wdrożonych projektów i ekspertyz dla przedsiębiorstw z zakresu: restrukturyzacji organizacji i zarządzania, przeglądów struktur organizacyjnych oraz systemów operacyjnych i rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie przeglądów stanowisk pracy, systemów okresowych ocen pracowniczych i systemów szkoleń oraz możliwości wykorzystania SAP do „miękkiego HRM”.

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACYJNA

1995 – 1998 udział w Walnych Zgromadzeniach Warszawskiego Instytutu Bankowości jako przedstawiciel Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu – jednego z założycieli WIB.

Od 2000 członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (od 2005 Wiceprezes Wrocławskiego Oddziału tego stowarzyszenia).

2002 udział w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

od 2003 Koordynator wymiany naukowej studentów i pracowników z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie w ramach programu stypendialnego ERASMUS/SOCRATES oraz przewodniczący komisji kwalifikacyjnej dla studentów w ramach tej wymiany.

od 2003 kierownik naukowy studium podyplomowego: Zarządzanie kadrami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

od 2005 kierownik naukowy studium podyplomowego: Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

od 2005 administrator (kierownik naukowy) studium podyplomowego dla pracodawców i kadr MSP: „Innowacyjny menedżer”, uruchamianego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 2.3.).

NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE

1993 Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu za osiągnięcia w pracy naukowej.

1995 –1997 uzyskanie przez Bank Zachodni S.A. tytułu Najatrakcyjniejszego Pracodawcy Dolnego Śląska, współtwórca programu rezerwy kadrowej Banku Zachodniego S.A., udział, jako przedstawiciel Banku Zachodniego S.A., w uruchamianiu studiów MBA na AE we Wrocławiu - projekt w ramach TEMPUSA (BZ S.A., AE we Wrocławiu i cztery szkoły biznesu z Europy Zachodniej), kierowany przez prof. K. Jajugę.

2001 zdobycie przez LUKAS Bank S.A. tytułu Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Polsce za całokształt nowatorskich rozwiązań w dziedzinie HRM, znaczący wkład w stworzenie LUKAS Banku S.A. systemów: motywacyjnego, okresowych ocen pracowników i menedżerów oraz doskonalenia i rozwoju menedżerów i pracowników.

2004 zorganizowanie i zarządzanie Dolnośląskim Centrum Doradztwa „Heads” s.c. we Wrocławiu.

2004 wyróżnienie Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu za osiągnięcia dydaktyczne i współpracę w zakresie studiów podyplomowych.

2006    Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu za osiągnięcia w pracy naukowej

2007    Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu za osiągnięcia w pracy naukowej

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

j. angielski- znajomość bardzo dobra

j. rosyjski- znajomość bardzo dobra

j. niemiecki- znajomość słaba.

Publikacje autora

1.    Cz. Zając: "Ochrona własności intelektualnej na świecie", "Nowator" 1988, nr 4.

2.    Cz. Zając: "Ochrona własności przemysłowej w świetle Konwencji paryskiej", "Nowator" 1988, nr 5.

3.    Cz. Zając: "Porozumienie moskiewskie o ochronie wynalazków i wzorów użytkowych...", "Nowator" 1988, nr 7/8.

4.    Cz. Zając: "Strategia przedsiębiorstwa", "Zarządzanie" 1988, nr 7.

5.    Cz. Zając: "Układ o współpracy patentowej – PCT", "Nowator" 1988, nr 9.

6.    Cz. Zając: "Znaki towarowe jako element własności przemysłowej i ich ochrona", "Nowator" 1989, nr 3.

7.    G. Osbert – Pociecha, M. Wierzba, Cz. Zając: "Strategie w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych", "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1989, nr 8.

8.    Cz. Zając: " Czy tylko strategia przetrwania", "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1980, nr 1 – 3.

9.    G. Osbert – Pociecha, M. Wierzba, Cz. Zając: "Jednostki innowacyjno – wdrożeniowe w świetle badań, część I", "Ekonomika i Organizacja Przedsiębhorstwa" 0990, nr 7.

10.    G. Osbert – Pociech`, M. Wierzba, Cz. Zając: "Jednostki innowacyjno – wdrożeniowe v świetle badań, część II", "Ekonomika i Organi:acja Przedsiębiorstwa" 1990, nr 9.

11.    L. Miklaszewski, Cz. Zając: "Wpływ techniki i technologii wytwarzania na strukturę produkcyjną przedsiębiorstwa", w: "Rozwój struktur organizacyjnych jednostek przemysłowych", materiały z konferencji – Kazimierz n / Wisłą, październik 1989, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1990.

12.    Cz. Zając: "Elementy własnnści przemysłowej jako nośniki postępu w przedsiębiorstwie", Prace Naukowe AE Wrocław 1990, lr 512.

13.    J. Lichtarskh, Cz. Zając: "Czynniki kształtujące zachowania przedsiębiorstw", "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 7.

14.    J. Lichtarski, Cz. Zając: "Strategie przedsiębiorstw w okresie wprowadzania gospodarki rynkowej", "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 9.

15.    L. Miklaszewski, Cz. Zając: "Wpływ eksportu na jakość produkcji", Prace Naukowe AE Wrocław 1991, nr 546.

16.    L. Miklaszewski, Cz. Zając: "Kategoria własności a zachowania strategiczne przedsiębiorstw", Prace Naukowe AE Wrocław 1991, nr 584.

17.    Cz. Zając: "Formułowanie strategii jako faza zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie", Prace Naukowe AE Wrocław 1991, nr 587.

18.    Cz. Zając: "Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie", w: "Podstawy nauki o przedsiębiorstwie", praca zbiorowa pod redakcją J. Lichtarskiego, skrypty AE Wrocław 1992.

19.    Cz. Zając: "Znaczenie racjonalności metodologicznej decyzji podejmowanych w fazie budowy strategii przedsiębiorstwa", Prace Naukowe AE Wrocław 1993.

20. Cz. Zając: "Kulturowe czynniki przewagi strategicznej Lukasa", w: "Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny", Prace Naukowe AE Wrocław 2000, nr 870, s.420-426.

21. Cz. Zając: "Zmiany w firmie a ludzie. Warunki i możliwości wygrania zmiany", w: "Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie" pod redakcją M. Gablety Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001.

22. M. Gableta, Cz. Zając: "Podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych oraz jego uwarunkowania", Prace Naukowe AE Wrocław nr 900, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 22-28.

23. Cz. Zając: "Zmiany w przedsiębiorstwach. Wybrane organizacyjno-metodyczne i społeczne aspekty procesu zarządzania zmianami", Dolnośląska Szkoła Bankowa w Lubinie, Lubin 2002 (monografia), 113 ss.

24. Cz. Zając: "Funkcjonalno-strukturalna integracja HR,IQ i PR w Grupie LUKAS w kontekście zmian własnościowych" w: "Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja; Prace Naukowe AE Wrocław nr 928, Wydawnictwo AE we Wrocławiu 2002, s. 507-512.

25. Cz. Zając: "Wybrane strategie rozwoju przedsiębiorstw w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania" w: "Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce; Prace Naukowe AE Wrocław nr 951, Wydawnictwo AE we Wrocławiu 2002, s. 72-82.

26. Cz. Zając: "Kierunki zmian we współczesnym przedsiębiorstwie", w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 45-56.

27. Cz. Zając: "Źródła i miejsca powstawania oporów przeciw zmianom organizacyjnym w przedsiębiorstwie" w: "Zmiana warunkiem sukcesu", Prace Naukowe AE Wrocław nr 963, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 629-637.

28. Cz. Zając: "Wpływ zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie na zachowania i postawy menedżerów i pracowników", w: ZN AE Wrocław pod redakcją naukową M. Przybyły, Wrocław 2003.

29. Cz. Zając: "Motywowanie w przedsiębiorstwie", w: "Podstawy Nauki o przedsiębiorstwie" pod red. J. Lichtarskiego, podr. 5.3, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2003.

30. Cz. Zając: "Wpływ zmiany właściciela na strategię przedsiębiorstwa", w: "Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe", praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Jeżaka, tom 2, wyd. Polsko- Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003.

31. Cz. Zając: "Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej w wyniku zmiany właściciela – przebieg, zakres, skutki", w: "Zarządzanie zasobami", praca zbiorowa pod red. Ryszarda Rutki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt nr 18, Gdańsk 2003, s. 92-99.

32. Cz. Zając: "Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu", w: "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych", pod red. nauk. J. Skalika, Wyd. Cornetis Sp. z o.o. , Wrocław 2003, s. 443-449.

33. Cz. Zając: "Zarządzanie zasobami ludzkimi i kultura organizacyjna w Grupie LUKAS po zmianie właściciela", w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 113-122.

34. Cz. Zając: "Społeczne i organizacyjne problemy zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu" w: ZN nr 50 AE w Poznaniu, Wydawnictwo AE Poznań 2004, s. 265 – 275.

35. Cz. Zając: "Wpływ zmiany właściciela na zarządzanie zasobami ludzkimi i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa", w: "Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem- między teorią a praktyką", PN nr 1014 AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 572-578.

36. Cz. Zając: "Strategia przedsiębiorstwa po zmianie właściciela – wyniki badań", w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Wrocław 23-24 wrzesień 2004) w: PN AE we Wrocławiu nr 1025, Wrocław 2004, s. 120-128.

37. Cz. Zając: "Zarządzanie rozwojem innowacyjnym małych i średnich przedsiębiorstw – instrumenty, formy i zasady pomocy ze strony władz lokalnych" (referat na Międzynarodową Konferencję Naukową w Metalurgicznym Uniwersytecie w Dniepropietrowsku 10-12. 06. 2004), Wydawnictwo Uniwersytetu w Dniepropietrowsku (Ukraina) 2004 rok.

38. Cz. Zając: "Komunikacja wewnątrz-organizacyjna w procesie zmiany właściciela – wyniki badań", "Przegląd Organizacji" 12/2004, s. 25-28.

39. Cz. Zając: "Zarządzanie procesami przejęć i fuzji przedsiębiorstw", ZN WSB we Wrocławiu, nr 5 2005, s. 355 - 365

40. Cz. Zając: "Zarządzanie zasobami ludzkimi w zmieniającym się przedsiębiorstwie", w: "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu" pod red. J. Lewandowskiego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, s. 385 – 392.

41. Cz. Zając: "Czynniki kształtujące postawy i zachowania pracowników i menedżerów w procesach przejęć i fuzji przedsiębiorstw", "Organizacja i Kierowanie", 2/2005, s. 17- 24

42. Cz. Zając: "Społeczne i kulturowe czynniki sukcesu LUKAS'a – wyniki badań", w: "Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe" pod red. Z. Krefta, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 5/2005, s. 434 – 441.

43. Cz. Zając: "Kulturowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem w międzynarodowych przejęciach i fuzjach", PN AE we Wrocławiu nr 1092, Wyd. AE we Wrocławiu 2005, s. 682 –691.

44. Cz. Zając: "Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw" (monografia, rozprawa habilitacyjna), PN AE we Wrocławiu nr 1063, Wydawnictwo Uczelniane AE we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 204.

45. Cz. Zając: "Społeczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw wywołanej przez przejęcia i fuzje – wyniki badań, w: Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, praca zbiorowa pod red. J. Pyki, Wyd. TNOiK O/Katowice, Katowice 2005, s. 406 – 416.

46. Cz. Zając: "Motywowanie w przedsiębiorstwie", w: "Podstawy Nauki o przedsiębiorstwie" pod red. J. Lichtarskiego, wyd. 6., podr. 5.3, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2005.

47. Cz. Zając: "HRM w Grupie LUKAS – ocena skuteczności wdrożenia i upowszechnienia", w: "Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – celowość, skuteczność, efektywność", PN AE we Wrocławiu nr 1104, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 535-541.

48. Cz. Zając: "Wpływ przejęć i fuzji przedsiębiorstw na motywowanie pracowników i menedżerów – wyniki badań, w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym pod red. S. Rudolfa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 327 – 342.

49. Cz. Zając: "Szanse i zagrożenia dla pracowników i menedżerów w procesach przejęć i fuzji przedsiębiorstw – wyniki badań", ZN nr 4 AE we Wrocławiu, pod red. M. Przybyły, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 294-302.

50. Cz. Zając: "Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw", wyd. II uzupełnione, Wydawnictwo Uczelniane AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 215.

51. Cz. Zając: "Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce – wyniki badań", w: "Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce", PN AE we Wrocławiu nr 1137, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 322-331.

52. Cz. Zając: "Organizacja dynamiczna a zmiany na przykładzie Eurobanku S.A." we Wrocławiu", w: "Zmiana warunkiem sukcesu", PN AE we Wrocławiu nr 114, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 177-182.

53. Cz. Zając: "Zarządzanie zasobami ludzkimi jako nowoczesna koncepcja i metoda zarządzania na przykładzie WABCO Polska Sp. z o.o., w: "Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług", praca zbiorowa pod red. J. Pyki, Wydawnictwo TNOiK Oddział Katowice, Katowice 2006, s. 411-419.

54. Cz. Zając: "Społeczne problemy przejęć i fuzji i metody ich rozwiązywania", ZN nr 7 WSB we Wrocławiu, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2007, s. 289- 304.

55. Cz. Zając: "Zarządzanie zasobami ludzkimi", podręcznik akademicki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 225 .

56. Cz. Zając: "Bezpośrednie i pośrednie formy partycypacji pracowniczej – wyniki badań", w: "Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej pod. Red. S. Rudolfa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 285 – 299.

57. Cz. Zając: "Zmiany w przedsiębiorstwie jako czynnik jego sukcesu na przykładzie Autoliv Polska sp. z o.o.", w: "Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/2007, Sopot 2007, s. 79-89.

58. Cz. Zając: "Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa na przykładzie Sigma Kalon Deco Polska sp. z o.o. we Wrocławiu, w: "Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębiorczość i innowacje", praca zbiorowa pod red. J. Pyki, Wydawnictwo: TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2007, s.152-160.

59. Cz. Zając: "Motywowanie w przedsiębiorstwie", podrozdział do wyd. 7 podręcznika NOP AE we Wrocławiu, zmieniony i uzupełniony, Wydawnictwo AE we Wrocławiu 2007, s. 279-290.

60. Cz. Zając: "Strategia personalna jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa", ZN nr 9 WSB we Wrocławiu, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2007, s. 279-288.

61. Cz. Zając: "Rola HRM i kultury organizacyjnej w procesach przejęć i fuzji przedsiębiorstw", w: Prace Naukowe UE nr 24, "Zarządzanie nr 6" "Wybrane obszary funkcjonalne instytucji" pod red. nauk. M. Przybyły, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 264,273.

62. Cz. Zając: "Organizational problems of merger and acquisitions (M&A) – results of research", "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (131) z 2008 r., s. 73-81.

63. Cz& ZAjąc: "Organizational culture in the process of mergers and acquisitions (M&A) of enterprises – research findings", Intercultural Management Studies. Working Papers, red. M. Hess, T. Maqsey, Ł. Sułkowski, Wydawnictwo Clark University (USA) i SWSPiZ w Łodzi, Worcester – Łódź, 2008, s. 123-132.

64. Cz. Zając: "Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie", ZN nr 10 WSB we Wrocławiu, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2008, s. 221 –233.

65. Cz. Zając: "Wybrane problemy zarządzania zmian!mi właścicielskimi – analiza fazy przygotowawczej przejęć i fuzji", w: "Wiedza – innowacyjność - zmiana, red. nauk. J. Stankiewiaz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ziedona Góra 2008, s. 5-13.

66. Cz. Zając: "Społeczne problemy nadzoru właścicielskiego po międzynarodowych przejęciach przedsiębiorstw – wyniki badań", w: "Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa", red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 425- 443.

67. Cz. Zając: "Wpływ przejęć i fuzji na procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw", w: "Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym", red. nauk. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie , Warszawa 2008, s. 255-262, (WSB).

68. Cz. Zając: "System ocen okresowych jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa", w: "Nowoczesne instrumenty zarządzania", red,. nauk. S. Marciniak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2008, s. 69-75.

69. Cz. Zając: "Takeovers and acquisitions as a sign of globalization – opportunities and threats for companies being taken over or merging", w: "Gospodarka i finanse w warunkch globalizacji', t. II, red. nauk. B. Kłosowka, P. Prewysz-Kwinto, Wydawnictwo WSB w Toruniu, Toruń 2008, s. 287-298 (WSB).

70. Cz. Zając: "Strategies for company changes – the premises, determinants and effects", w: "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym", t. 2, red. A. Stabryła, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 698 – 705.

71. Cz. Zając: "Przejęcia i fuzje jako zewnętrzne strategie rozwoju przedsiębiorstwa", w: "Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce", red. nauk. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 20, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 455 - 464.

72. Cz. Zając: "Fuzje i przejęcia jako strategie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw", w: "Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami", praca zbiorowa pod red. J. Pyki, Wydawnictwo: TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2008, s. 227-237.

73. Cz. Zając: "Social Problems of Mergers and Acquisitions (M&A) of Enterprises", w: "Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych", tom II praca zbiorowa pod red. nauk. A. Hermana i K. Poznańskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 381-392.

74. Cz. Zając: "Zasoby ludzkie jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa", Prace Naukowe nr 34 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod red. nauk. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 89 – 97.

75. Cz. Zając: "Change of company organizational culture – premises, aims and results", Journal of Intercultural Management. Volume 1 number 1 April 2009, Clark University (USA), SWSPiZ w Łodzi , Worcester – Łódź, 2009, s. 109-116.

76. Cz. Zając: "Przejęcia i fuzje jako procesy zmian w przedsiębiorstwie", Prace Naukowe nr 52 UE we Wrocławiu, S Nowosielski (red. nauk.), Wrocław 2009, s. 144- 150.

77. Cz. Zając: "Outplacement jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie", Prace Naukowe nr 43 UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 446-454.

78. Cz. Zając: "Spółka nadrzędna w kreowaniu strategii personalnej grupy kapitałowej", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki o zarządzaniu, Zarządzanie w teorii nr 1, red. nauk. M. Przybyła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 28-34.

79. Cz. Zając: "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych", ZN nr 13 Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu , Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2009, s. 71-78.

80. Cz. Zając: "Zarządzanie poprzez wartości jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/3 2009, Sopot 2009, s. 1221 - 1226.

81. Cz. Zając: "Kulturowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa – przejawy, integracja funkcjonalna", Zeszyty Naukowe nr 12 Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2009, s. 171-178.

82. Cz. Zając: "Operacjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych", w: "Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług", red. J. Pyka, Wydawnictwo TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2009, s. 413-420.

83. Cz. Zając (red. nauk.): Zeszyty Naukowe nr 12 Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu "Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce", (monografia pokonferencyjna), Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2009, s. 190.

84. Cz. Zając Editor in chief (red. nauk.): "Knowledge and Intelectual Capital Management", Special Issue 2 (23) Argumenta Oeconomica, Wrocław University of Economics, Wrocław 2009, p. 186.

85. Cz. Zając: "Barriers of Cultural and organizational integration in international holding groups – nature, scope and remedia measures", Volume 1 number 2 November 2009, Clark University (USA) i SWSPiZ, Worcester - Łódź 2009, s. 50-58.

86. Cz. Zając, W. Kopertyńska: "Zarządzanie zasobami ludzkimi", [w:] Wybrane aspekty zarządzania M. Przybyła (red.), tom V, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kuźnią Kadr menedżerskich dla opartej na wiedzy gospodarki, UE Wrocław 2009, s. 91-130.

87. Cz. Zając: "Zarządzanie zasobami ludzkimi, materiał do e-learningu", WSB 2009, s. 115.

88. Cz. Zając: "Dynamiczna zmiana przedsiębiorstwa – przejęcia i fuzje w świetle modelu E.H. Steina i K. Levina", [w:] "Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem", pod red. nauk. H. Jagody i J. Lichtarskiego, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 349 – 357.

89. Cz. Zając: "Społeczne uwarunkowania zarządzania wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie", w: "Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 94 pod red. Nauk. M. Hopeja, M. Moszkowicza, J. Skalika, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. Wrocław 2010, s. 323-330

90. Cz. Zając, "Społeczne i kulturowe problemy nadzoru korporacyjnego w procesach zmian właścicielskich dokonywanych poprzez przejęcia i fuzje", [w:] "Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego",, pod red. P. Urbanka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 207 – 219.

91. Cz. Zając, "Kapitał intelektualny jako czynnik rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa", [w:] "Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Ludzie, kultura organizacji, społeczna odpowiedzialność", pod red. J. Stankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, s. 503-512 (WSB).

92. Cz. Zając, J. Lichtarski: "Opinions of Entrepreneurs and Managers on Management Improvement in Enterprises of Different Size Classes", Organization and Management No 1 (139) , The Committee on Organizational and Management Sciences", Warsaw School of Economics, Warsaw 2010, s. 45-57.

93. Cz. Zając: "Kluczowe czynniki sukcesu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa", Prace Naukowe nr 89 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod red. nauk. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 31- 40

94. Cz. Zając: "Unia personalna jako spoiwo tkanki społecznej grup kapitałowych", Zeszyty Naukowe nr 19 WSB we Wrocławiu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2010, s. 217-225.

95. Cz. Zając (red. nauk.): Zeszyty Naukowe nr 19 Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu "Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce", (monografia pokonferencyjna), Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2010, s. 232.

96. Cz. Zając: "Dobór menedżerów w grupach kapitałowych", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr115, pod red, nauk. T. Listwana i S.A. Witkowskiego, Wydawnictwo UE we Wrocławiu , Wrocław 2010, s. 856 – 863.

97. Cz. Zając: "Zasoby ludzkie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw w świetle współczesnych koncepcji kierowania ludźmi", [w:] "Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług", red. J. Pyka, Wydawnictwo TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2010, s. 386 – 393.

98. Cz. Zając, "Grupy kapitałowe jako formy koncentracji przedsiębiorstw", [w:] "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Formy, metody, koncepcje, trendy", pod red. Nauk. T. Falencikowski, J. Dworak, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku , tom 8, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2010, s. 39-47.

99. Cz. Zając, "Procesy zmian właścicielskich w przedsiębiorstwach dokonywanych poprzez przejęcia i fuzje – aspekt kierowniczy", Zeszyty Naukowe nr 187 UE w Poznaniu, pod red. nauk. Sz. Cyferta, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 410-419.

100. Cz. Zając, "Grupy kapitałowe jako forma sieciowej organizacji przedsiębiorstw", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr116, pod red, nauk. A.    Kalety i K. Moszkowicz, Wydawnictwo UE we Wrocławiu , Wrocław 2010, s. 530-53.

101. Cz. Zając, "Personal union as an instrument of personnel policy in international capital groups (holdings)", Intercultural Journal Volume 3 Number 1, Clark University (USA), SWSP i Z, Worcester - Łódź March 2011, s. 109 – 124.

102. Cz. Zając, "Opportunities and Threats for managers and employees of companies being taken over or merging", Proceedings of 2011 International (Spring) Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management Society. (APBITM), editor A. SF Chiu, L. Divinagracia, Y. Lee, R. Adviso, p. 197, full text in Full Paper of 2011 International (Spring) Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management Society (APBITM) published by APBITM, Bali Indonesia January 20011 (afiliowano WSB).

103. Cz. Zając, (redak. nauk). Zeszytu 1(26) , Argumenta Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011 (kwiecień), 10,8 arkusza

104. Cz. Zając, "Źródła powstawania więzi personalnych w grupach kapitałowych jako ważnego elementu kapitału społecznego", ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XLII, Zeszyt 403, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2011, s. 161-168.

105. Cz. Zając, "Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych", referat na konferencję Darłówko październik 2011, WSB Gdańsk, "działanie współczesnych przedsiębiorstw. Determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe, T. Falencikowski (red. nauk.), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 12, s. 213- 227, (afiliowano WSB).

106. Cz. Zając, "Kulturowy kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi", kwartalnik "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 4 (34), (prof. Cz. Szmidt redaktor), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 43 – 60.

107. Cz. Zając, "Zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych", ZN nr 24 WSB we Wrocławiu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011, s. 237-251, (afiliowano WSB).

108. Cz. Zając, "Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w świetle współczesnych koncepcji zarządzania", [w]: "Systemowe aspekty zarządzania organizacjami", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/1 2011, Sopot 2011, s. 307 – 316.

109. Cz Zając, "Tworzenie grup kapitałowych w świetle zasobowej i kompetencyjnej teorii przedsiębiorstwa oraz teorii przedsiębiorstwa opartego na wiedzy", [w:] "Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach" J. Pyka (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011, s. 351-359.

110. Cz. Zając, " Intercultural context of international human resources management", Journal of Intercultural Management, Volume 3 Number 2, Clark University (USA), SWSP i Z, Worcester - Łódź November 2011, s. 47 – 56.

111. Cz. Zając, "Zintegrowane podejście do zarządzania zmianami organizacyjnymi", artykuł do ZN UE w Poznaniu, złożony 2011.

112. Cz. Zając (red. nauk.): Zeszyty Naukowe nr 24 Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu "Zarządzanie zasobami ludzkimi", (monografia pokonferencyjna), Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2011, s. 258.

113. Cz. Zając, "Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych", PWE, Warszawa 2012, s. 181.

114. Cz. Zając, "Społeczne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych – wyniki badań", referat na Letnią Szkołę Zarządzania, 14 – 16 maja 2012, [w:] "Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka" , pod red. nauk. Piotra Wachowiaka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012, s. 461-472, (afiliowano WSB).

115. Cz. Zając, "Profil kompetencyjny menedżera w świetle modeli karier kierowniczych w międzynarodowych grupach kapitałowych", [w:] "Determinanty rozwoju organizacji, pod red. A. Stabryły i K. Woźniaka, Mifles, Kraków 2012, s. 163-172.

116. Cz. Zając, "Kulturowe problemy zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych", [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 248, pod red, nauk. T. Listwana, M. Stor, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 438- 448.

117. Cz. Zając, "Dilemmas of Strategic Human Resources Management in Capital Groups" [w:] " Dilemmasof the Contemporary Economy facing Global Changes" edited by J. Kaczmarek, T. Rojek, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2012, s. 483- 495.

118. Cz. Zając, "Strategie personalne międzynarodowych grup kapitałowych", [w:]Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, red. J. Brzóska, Zabrze 2012, s. ………

119. Cz. Zając, "Budowa strategii personalnych w grupach kapitałowych", referat na konferencję A. Kalety, Wrocław grudzień 2012.

120. Cz. Zając, "Problemy ekspatriantów w zagranicznych podmiotach zależnych międzynarodowych grup kapitałowych", Zeszyty naukowe WSB we Wrocławiu nr 30, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2012, s. 261-276. (afiliowano WSB).

121. Cz. Zając (red. nauk.): Zeszyty Naukowe nr 30 Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu "Zarządzanie zasobami ludzkimi", (monografia pokonferencyjna), Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2012, s. 281.

122. Cz. Zając: "Zarządzanie zmianami organizacyjnymi" [w:] Zmiany organizacyjne w polskich szpitalach, red. nauk. Ł. Sułkowski, Difin , Warszawa 2012, w druku.

123. Cz. Zając; "Kulturowe i personalne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych", "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 6 z 2012, Warszawa 2012, w druku.

124. Cz. Zając, " Emergent character of interpersonal relationships in organizational structures of capital groups", Journal of Intercultural Management, Volume 4, Number 3, September 2012, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012, s. 1522.

125. Cz. Zając, "Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych", PWE, Warszawa 2012, s. 181.

126. Cz. Zając, "Społeczne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych – wyniki badań", [w:] "Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka" , pod red. nauk. Piotra Wachowiaka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012, s. 461-472, (afiliowano WSB).

127. Cz. Zając, "Profil kompetencyjny menedżera w świetle modeli karier kierowniczych w międzynarodowych grupach kapitałowych", [w:] "Determinanty rozwoju organizacji, pod red. A. Stabryły i K. Woźniaka, Mifles, Kraków 2012, s. 163-172.

128. Cz. Zając, "Kulturowe problemy zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych", [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 248, pod red, nauk. T. Listwana, M. Stor, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 438- 448.

129. Cz. Zając, "Dilemmas of Strategic Human Resources Management in Capital Groups" [w:] " Dilemmasof the Contemporary Economy facing Global Changes" edited by J. Kaczmarek, T. Rojek, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2012, s. 483- 495.

130. Cz. Zając, "Strategie personalne międzynarodowych grup kapitałowych", "Organizacja i Zarządzanie", nr 4 (20) /12, Politechnika Śląska, Gliwice 2012, s. 149-159.

131. Cz. Zając, "Budowa strategii personalnych w grupach kapitałowych", [w:] "Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii" pod red. nauk. A. Kalety i K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 260, Wrocław2012, s. 586-596.

132. Cz. Zając, "Problemy ekspatriantów w zagranicznych podmiotach zależnych międzynarodowych grup kapitałowych", Zeszyty naukowe WSB we Wrocławiu nr 30, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2012, s. 261-276. (afiliowano WSB).

133. Cz. Zając (red. nauk.): Zeszyty Naukowe nr 30 Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu "Zarządzanie zasobami ludzkimi", (monografia pokonferencyjna), Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2012, s. 281.

134. Cz. Zając: "Metodyka zarządzania zmianami organizacyjnymi" [w:] Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce, red. nauk. Ł. Sułkowski, R. Seliga, Difin , Warszawa 2012, s. 59 - 73.

135. Cz. Zając; "Cultural and Personnel Problems in the Management of Human Resources in International Capital Groups in Light of Empirical Research", "Human Resource Management" 6 (89) 2012, Polish Academy of Sciences, Institute of Labor and Social Studies, Warszawa 2012, s. 72-89.

136. Cz. Zając, " Emergent character of interpersonal relationships in organizational structures of capital groups", Journal of Intercultural Management, Volume 4, Number 3, September 2012, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012, s. 1522.

137. Cz. Zając, "Zintegrowane podejście jako metoda skutecznego zarządzania zmianami w organizacji", Zeszyty Naukowe nr 238 UE w Poznaniu, red. nauk. K. Krzakiewicz, Sz. Cyfert, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 82-88.

138. Cz. Zając, "Wynagradzanie menedżerów i pracowników w międzynarodowych grupach kapitałowych", Zeszyty Naukowe nr 1145 Politechniki Łódzkiej, Zeszyt pięćdziesiąty, Łódź 2013, s. 19-28.

139. Cz. Zając, "Wielokulturowość jako fundament międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi", [w:] Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność. Nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją M. Rozkwitalska (red, nauk.), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom. 19/2013, s. 65-79, (afiliowano WSB).

140. Cz. Zając, "Grupy kapitałowe jako przykład form integracji przedsiębiorstw", [w:] "Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań", J. Brzóska i J. Pyka (red.), Wydawca Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictw Oddział w Katowicach, Katowice 2013, s. 426 - 432.

141. Cz. Zając, Katarzyna Kulig-Moskwa (red. nauk.), "Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 4 (36)/2013, Wrocław 2013, s.223 (afiliowano WSB).

142. D. Bąk-Grabowska, A. Jagoda, Cz. Zając, "The Division of Competences Regarding Salary Determination in Capital Groups", (Lista filadelfijska), International Journal of Academic Research, vol. 5, No 6, November 2013, Part B. Social Sciences and Humanities, pp. 246-250.

143. Cz. Zając, "Skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa", Zarządzanie i Finanse Journal of Management & Finance 1/2014, Wydział Zarządzania UG, Gdańsk 2014, ISSN 20084-5189, s. 195-207.

144. Cz. Zając, "Podejścia do wprowadzania zmian w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych z perspektywy koncepcji i strategii zarządzania ich zasobami ludzkimi", [w:] "Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym", A. Stabryła i S. Wawak (red.), Fundacja UE w Krakowie, Kraków 2014, s. 67-79,

145. D. Bąk-Grabowska, A. Jagoda, Cz. Zając, "The empirical research on personal Function realization in Polish capital groups", Scientific Economic Journal (Actual problems of Economics) No 6 (156) 2014, s. 329-338, Kiev 2014.

146. Cz. Zając, "Instrumentarium strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych na przykładzie IMPEL S.A.", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie z. 73, Gliwice 2014, s. 711-721.

147. Cz. Zając i K. Kulig-Moskwa (redaktorzy naukowi), "Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 8 (46) 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław 2014, s.200.

148. Cz. Zając, "Integracja w procesach przejęć i fuzji przedsiębiorstw – aspekty organizacyjne i społeczne", PN nr 340 UE we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 607-614.

149. Cz. Zając, "Problemy tworzenia i realizacji strategii personalnych w grupach kapitałowych na przykładzie IMPEL S.A. we Wrocławiu", PN nr 366 UE we Wrocławiu, Wrocław 2014, ISBN 978-83-7695-403-5, ISSN 1899-3192, s. 653-659.

150. Cz. Zając, "Strategic human resource management in capital groups", [w:] Management Science during Destabilization. Global Perspective, scientific Editors: Tengiz Chachibaia, Halina Łyszczarz, Agnieszka Żak, Cracow University of Economics, cracow-Tbilisi 2015., p. 237-251. 

Społeczne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw

Czesław Zając
Temat mojego wykładu, wpisuje się w nurt zagadnień, należących do tzw. „miękkiej” sfery zarządzania. Dotyczy on bowiem społecznych, w tym i kulturowych problemów przejęć i fuzji przedsiębiorstw, jednego z powszechnych zjawisk gospodarczych, o charakterze globalnym.

Wykład stanowi próbę wskazania zarówno rodzaju treści, charakteru jak i sposobów rozwiązywania wybranych, moich zdaniem ważnych, społecznych i kulturowych problemów towarzyszących przejęciom i fuzjom przedsiębiorstw.

Struktura wykładu obejmuje:

 1. Wprowadzenie
 2. Rodzaje, treść i charakter społecznych problemów przejęć i fuzji
 3. Kulturowe problemy przejęć i fuzji.
 4. Zagrożenia i szanse dla pracowników i menedżerów uczestniczących. w przejęciach lub fuzjach.
 5. Sposoby rozwiązywania społecznych problemów przejęć i fuzji.
 6. Zakończenie (wnioski i postulaty dla praktyki zarządzania).

Wprowadzenie

Na początku tytułem wprowadzenia postawmy zatem pytanie: Czym są przejęcia i fuzje? Zanim udzielę odpowiedzi na to pytanie pragnę przypomnieć istotę obu tych pojęć.

Przejęcie przedsiębiorstwa polega na uzyskaniu przez spółkę przejmującą decydującego wpływu nad spółką przejmowaną. W praktyce sprowadza się ono do nabycia lub objęcia pakietu kontrolnego akcji lub udziałów przez podmiot przejmujący (transfer kontroli). W wyniku przejęcia żaden z uczestników tego procesu nie traci osobowości prawnej. Dochodzi do ukształtowania się miedzy nimi stosunku dominacji (zależności). Jest to najszybszy, w porównaniu z innymi formami bezpośredniego inwestowania, sposób realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Fuzja natomiast, utożsamiana z łączeniem, zjednoczeniem, ma miejsce wtedy, gdy dwie lub więcej spółek łączy się w wyniku zawartej pomiędzy nimi umowy i powstaje nowa spółka. Celem takiego połączenia jest integracja przedsiębiorstw prowadzonych przez te spółki. Kodeks spółek handlowych przewiduje dwie łączenia się spółek:

 • połączenie przez inkorporację (wchłonięcie) – fuzja, polegające na przeniesieniu majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za akcje lub udziały,
 • łączenie się przez zjednoczenie - konsolidacja, w wyniku którego następuje przeniesienie majątku łączących się spółek na nowo-powstałą spółkę, stanowiąca nowy podmiot prawny.

W wyniku fuzji dochodzi zatem do utraty osobowości prawnej przez co najmniej jedną z łączących się spółek oraz przeniesienia ich majątków i kapitałów do nowo utworzonego bytu prawnego

Pragnę na wstępie podkreślić, iż w literaturze anglosaskiej występują takie pojęcia jak: merger, acquisition, consolidation, buy out, take-over, oznaczające: fuzję, przejęcie, konsolidację, wykup. Powszechnie używane są pojęcia fuzje i przejęcia, do określenia których wykorzystuje się termin mergers &acquisitions (skrót M&A).

Na gruncie polskim najczęściej operuje się pojęciami fuzje i przejęcia, niekiedy umieszczając je w ramach szerszej grupy działań, określanych mianem nabycia (prof. M. Sierpińska, prof. Frąckowiak).

Z uwagi na charakter interesującej nas problematyki sformułowanej w tytule wykładu w dalszych swoich rozważaniach będę posługiwał się pojęciem przejęcia i fuzje. Generują one bowiem podobne, co do rodzaju, treści i charakteru problemy społeczne (w tym problemy kulturowe) oraz problemy organizacyjne. Wymagają również podobnych przedsięwzięć organizacyjnych i zarządczych w fazie ich przygotowania, wdrożenia i utrwalenia. W szczególności, dotyczy to działań zorientowanych na szybką i skuteczną integrację załóg łączących się lub przejmowanych przedsiębiorstw oraz łagodzenie skutków społecznych takich procesów integracyjnych. Należy jednak pamiętać o różnych skutkach jakie dla kadry zarządzającej i pracowników przejmowanych przedsiębiorstw mogą wynikać z przejęć wrogich i przyjaznych!!!

Czym zatem, w świetle powyższej interpretacji pojęć, są przejęcia i fuzje?

Są one:

1.    Jednymi z najbardziej znaczących i powszechnych procesów gospodarczych w skali światowej, wiązanym w ciągu kilkunastu ostatnich lat ze zjawiskiem globalizacji. Występują współcześnie w krajach wysoko-rozwiniętych gospodarczo i krajach rozwijających się w formie cyklicznej (fale przejęć i fuzji - obecnie trwa ich VI fala). Do wyjaśnienia istoty falowania przejęć i fuzji na gruncie teorii ekonomii wykorzystywanych jest wiele znanych teorii m.in.:

 • teoria przewagi własnościowej S. Hymera, rozwinięta przez F. Kreinkenbracker’a i J. Dunninga zakładająca, że im większe są przewagi własnościowe przedsiębiorstwa, w tym jego pozycja na rynku międzynarodowym, tym większe są bodźce do internalizacji tych przewag, skutkiem może być przejmowanie zagranicznych przedsiębiorstw lub dokonywaniem z nimi fuzji, w celu dodatkowego zwiększania posiadanych przewag własnościowych nad konkurencyjnymi przedsiębiorstwami,
 • teoria przeciwdziałania F. Kreinkenbracker’a zakładająca, że przejęcia i fuzje na rynkach zagranicznych są swoistym efektem naśladownictwa, który polega na tym, że przedsiębiorstwa (oligopolistyczne) podążają na rynki w ramach defensywnej strategii polegającej m.in. także na przeciwdziałaniu się konkurentów i obronie własnej pozycji poprzez przejęcia i fuzje,
 • teoria gier R. Auman’a i T. Schelling’a, według której gdy jedno przedsiębiorstwo przejmuje inne lub łączy się z innym przedsiębiorstwem, inne przedsiębiorstwa konkurencyjne bojąc się pozostać w tyle dokonują podobnych transakcji. Pierwsza transakcja podobnie jak uderzenie kuli bilardowej pociąga za sobą następne transakcje.

2.    Przejawami zewnętrznego wzrostu przedsiębiorstw, prowadzącego do ich rozwoju. W tym ujęciu można je traktować jako zewnętrzne strategie rozwojowe, stanowiące wyjątkową siłę, pozwalającą przedsiębiorstwom na „odnowę korporacyjną”, poprzez wprowadzenie zmian gwarantujących poprawę ich pozycji rynkowej szybciej, niż poprzez alternatywny wzrost wewnętrzny. Stwarzają zarazem szanse osiągnięcia korzyści z połączonych aktywów i podzielonych kompetencji w sposób niemożliwy do osiągnięcia poprzez współpracę np. możliwość transferu wiedzy i technologii stanowiącego źródło synergii operacyjnej i finansowej, które prowadzą do wzrostu wartości łączących się lub przejmujących przedsiębiorstw.

3.    Dwiema różnymi formami, a zarazem i technikami integracji przedsiębiorstw, wynikającymi z odmiennych motywów i powodującymi zwykle różnorodne skutki dla uczestników takiej integracji.

4.    Zmianą właścicielską, stanowiącą przykład procesu zmiany złożonej, która jest źródłem (przyczyną) wielu innych, istotnych zmian we wszystkich najważniejszych obszarach przejmowanych lub łączących się przedsiębiorstw. Dotyczy to także obszaru społecznego oraz organizacyjnego, w których pojawiają się liczne problemy społeczne towarzyszące tym zmianom.

 

Rodzaje, treść i charakter społecznych problemów M&A

Zanim przedstawię rodzaje, treść i charakter społecznych oraz kulturowych problemów przejęć i fuzji spróbujmy odpowiedzieć na następne pytanie:

Kiedy w przedsiębiorstwie występuje problem?

Według prof. Z. Martyniaka problem występuje wtedy, kiedy dotychczasowa wiedza i doświadczenie nie podsuwają podmiotowi działającemu, żadnego gotowego rozwiązania sytuacji w jakiej się znajduje, a stan istniejący nie spełnia jego oczekiwań. Takie ogólne pojmowanie problemów odnoszę także społecznej i kulturowej sfery przejęć i fuzji przedsiębiorstw.

Wyniki wielu badań wskazują, że większość społecznych problemów przejęć i fuzji charakter „uniwersalny”, typowy. Sposobom rozwiązywania tych problemów za pomocą instrumentów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi coraz częściej nadaje się znaczenie strategiczne. Przejęcia i fuzje bowiem dokonywane są przez ludzi i polegają m.in. na przejmowaniu ludzi oraz ich integrowaniu w ramach nowych układów organizacyjnych.

Dlatego wielu autorów i praktyków zarządzania uznaje je za kluczowe czynniki sukcesu procesów integracyjnych.

Do tych autorów należy także P.F. Drucker, który na łamach, napisanego przez siebie już ponad 20 lat temu artykułu, sformułował pięć zasad powodzenia przejęć przedsiębiorstw, spośród których dwie odnoszą się bezpośrednio do kwestii personalnych. Brzmią one następująco:

 • nabywca powinien wnieść „jakąś wartość” do przedsiębiorstwa przejmowanego;
 • powinno się przejmować przedsiębiorstwa posiadające „wspólny rdzeń tożsamości”;
 • przedsiębiorstwo przejmujące musi szanować biznes przedsiębiorstwa przejmowanego;
 • istnieje konieczność obsadzenia, w okresie do roku, kompetentnej kadry kierowniczej na najwyższych stanowiskach zarządzania,
 • należy zapewnić menedżerom i pracownikom z przedsiębiorstwa przejmowanego, posiadającym duży potencjał rozwojowy, możliwość zatrudnienia na kluczowych stanowiskach w „nowym przedsiębiorstwie”, w ciągu pierwszego roku od momentu przejęcia.

Inni autorzy ( m.in. Cartwright, Cooper, Krug) podkreślają, że pomijanie zagadnień społecznych i personalnych w procesach przejęć powinno się traktować jako „grzechy „nabywców”, które mogą bezpośrednio przyczynić się do ich porażek.  Spróbujmy zatem odpowiedzieć na kolejne pytanie:

Jakie problemy społeczne generują przejęcia i fuzje, na czym polega ich istota i jakie skutki mogą one wywoływać?

Po pierwsze, zasadniczym problemem przed jakim stają osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie przejęcia lub fuzji jest znalezienie skutecznego sposobu ograniczenia negatywnych nastrojów wśród pracowników i menedżerów, objawiających się w postaci niepokojów, obaw i lęków. „Strach przed zmianą właściciela”, który można określić także jako „syndrom obawy najgorszego”, występuje ze szczególnym nasileniem w fazie przygotowania przejęcia lub fuzji. Obawy o zachowanie pracy oraz utrzymanie dotychczasowego statusu zawodowego po zmianie właściciela, towarzyszą wielu menedżerom i pracownikom przejmowanych lub łączących się przedsiębiorstw praktycznie aż do zakończenia procesu integracji. Ich skutkiem jest narastanie stresu, prowadzącego do frustracji, apatii, obniżenia morale, spadek wydajności pracy.

Wyniki wielu badań empirycznych, w tym także i moich własnych w pełni potwierdzają fakt poczucia takiego zagrożenia, wynikającego ze zmiany właściciela, wśród różnych grup zawodowych, szczególnie „narażonych” na zmiany wywołane przez przejęcia lub fuzje.

Zarówno menedżerowie jak i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nie kierowniczych największe obawy wyrażają z powodu zagrożenia utraty pracy, obniżenia wynagrodzenia i związanego z tym pogorszenia sytuacji życiowej, pogorszenia atmosfery oraz stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwie, brak właściwej komunikacji na rzecz zmian i konieczność przeniesienia na inne stanowisko (zmiana miejsca pracy i zamieszkania).

Natomiast do najbardziej pożądanych korzyści związanych ze zmianą właściciela przedsiębiorstwa zaliczyli oni wyższe wynagrodzenie i korzystniejsze rozwiązania motywacyjne, wprowadzenie nowoczesnych technologii i systemów operacyjnych oraz elastycznej organizacji pracy, większe niż dotychczas możliwości rozwoju zawodowego i realizacji kariery, poprawę klimatu i atmosfery pracy.

Natomiast za potencjalne korzyści przejęć i fuzji menedżerowie uznali możliwość osiągania wyższego wynagrodzenia, wysoką satysfakcje z pracy, poprawę atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich, a także większe możliwości rozwoju zawodowego.

Warto pokreślić, że w wielu przedsiębiorstwach, ”zarządzanie” nastrojami pracowniczymi ma miejsce dopiero w fazie po przejęciu lub dokonanej fuzji. Wtedy podejmowane są przede wszystkim działania informacyjno-wzmacniające, mające na celu wyjaśnianie konkretnych planów nowych właścicieli i ich zamiarów odnośnie załogi. W tym celu wykorzystuje się wszystkie dostępne w przedsiębiorstwach kanały komunikacji wewnętrznej takie jak wewnętrzną pocztę elektroniczną, biuletyny zakładowe, intranet, spotkania kierownictwa z załogą. Tak późne podejmowanie „interwencji menedżerskiej”, z punktu widzenia przeciwdziałania narastającemu stresowi, jest niekorzystne dla pracowników, a w konsekwencji i dla przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia zarządzania ludźmi w całym procesie przejęcia lub fuzji, stres pracowniczy powinien być pod kontrolą już w pierwszej fazie tego procesu. W tej fazie menedżerowie zmiany powinni kreować mechanizmy wsparcia dla pozostałych menedżerów i pracowników, pozwalające budować system profilaktyki antystresowej. Takie podejście jest bardziej korzystne niż późniejsze zapobieganie kosztownym skutkom stresu.

Powszechnie opracowywane są programy redukcji stresu skoncentrowane na jednostce. W warunkach wprowadzania głębokich zmian, wywoływanych przez przejęcia i fuzje, programy te powinny one zostać przekształcone w oddziaływania organizacyjne, tworzące metody interwencji antystresowej. Takie działania mogą polegać m.in. na optymalizacji treści i zakresu zadań, poszerzaniu odpowiedzialności pracowników oraz ich uczestnictwie w rozwiązywaniu zadań, podnoszeniu kultury organizacyjnej, rozwoju kompetencji zawodowych pracowników i menedżerów oraz prawidłowym ukształtowaniu struktur organizacyjnych.

Po drugie, większość procesów przejęć i fuzji oznacza bolesną dla wielu pracowników i menedżerów redukcję zatrudnienia. Jak pokazują liczne przykłady wynika ona z kilku przyczyn, wśród których za najważniejsze należy uznać zmiany organizacyjne, a także decyzje nowych właścicieli, podyktowane dążeniem do szybkiego obniżenia kosztów działalności poprzez redukcje kosztów osobowych.

Redukcje zatrudnienia i zmiany w jego strukturze stanowią również istotny problem dla kierownictw przejmowanych lub łączących się przedsiębiorstw, które często zmuszone są do znalezienia swoistego „złotego środka” pomiędzy potrzebami przedsiębiorstwa wynikającymi z przyjętej nowej strategii, a koniecznością udzielenia pomocy zwalnianym lub odchodzącym pracownikom (zalecany jest tu cywilizowany outplacement) oraz wsparcia (przede wszystkim psychologicznego) pracownikom pozostającym w przedsiębiorstwie.

Redukcja zatrudnienia prowadzi do powstania napięć społecznych wśród odchodzących pracowników, wywołuje również silne niepokoje o przyszłość wśród tych, którzy pozostają w pracy.

Zatrzymajmy się przez chwilę przy outplacemencie. Przedsiębiorstwa wykorzystujące outplacement mogą zachowywać się „wymagający ojciec”, stawiając wysokie wymagania zwalnianym pracownikom i nie poszukując dla nich pracy lub jak „troskliwa matka”, wtedy kiedy starają się pomóc zwalnianym pracownikom na wiele możliwych sposobów, łącznie z poszukiwaniem dla nich pracy.

Programy outplacementu wykorzystywane w praktyce przejęć i fuzji stanowią kombinację w/w podejść. Skala korzystania z tych form pomocy przez odchodzących pracowników jest zróżnicowana. Przy czym obserwujemy coraz więcej przypadków wskazujących na outplacement jako sposób redukcji zatrudnienia, umożliwiający przy tym osiągnięcie trzech celów: finansowego, polegającego na uzyskaniu znacznych korzyści kosztowych w okresie dłuższym niż jeden rok, społecznego, polegającego na jednoczesnym złagodzeniu bolesnych dla pracowników skutków zwolnień, a zwłaszcza zwolnień grupowych oraz marketingowego, a ściślej PR-owego, polegającego na dążeniu do zachowania pozytywnego wizerunku profesjonalnego pracodawcy.

Pozostając przy problemie społecznych skutków redukcji zatrudnienia wywołanej przez przejęcia i fuzje pragnę na koniec podkreślić, ze wyniki badań wskazują również na pozytywne skutki ograniczania wielkości zatrudnienia dla przejmowanych lub łączących się przedsiębiorstw. Polegają one na wzroście wydajności pracy zespołowej i indywidualnej, osiąganym poprzez efektywne wykorzystanie czasu pracy, wzrost dyscypliny pracy oraz lepszą organizację pracy. W krótkim okresie wzrost efektywności wynika, ze strachu przed utratą pracy (działa tu efekt zastraszenia). Taki mechanizm wzrostu efektywności na dłuższą metę jest w praktyce niemożliwy, ponieważ psychoza strachu, przeradza się w bierne wyczekiwanie („kiedy ja będę następnym zwolnionym?”). To z kolei „przechodzi” w oczekiwanie przez pracowników decyzji pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę. W konsekwencji może ono powodować ukryty opór i doprowadzić do popsucia budowanych nieraz przez lata „zdrowych” relacji interpersonalnych, na których opiera się kontrakt psychologiczny pomiędzy pracodawcą a pracownikami.

Po trzecie, rzeczywistym problemem społecznym towarzyszącym niektórym przejęciom i fuzjom jest zjawisko cynizmu korporacyjnego w procesie integracji. Polega ono, jeśli faktycznie występuje, na nadmiernym wykorzystywaniu przez kadrę kierowniczą manipulacji, nagradzania ludzi bezkompromisowych, zdolnych za cenę awansu do pozbywania się wielu „niewygodnych” pracowników. Jednocześnie ci sami decydenci deklarują publicznie stosowanie przez siebie zasad sprawiedliwego, podmiotowego traktowaniu podległych im pracowników oraz profesjonalnego rozwiązywania problemów społecznych w przedsiębiorstwie.

Po czwarte, w dłuższym okresie wzrost efektywności pracowników w przejętych lub połączonych przedsiębiorstwach może być osiągany poprzez dobór do pracy pracowników o wysokich kwalifikacjach, rokujących wysoki poziom jakości i wydajności pracy, inwestowanie środków i angażowanie wysiłku organizacyjnego na rzecz rozwoju własnych pracowników. Rozwój ten może być osiągany m.in. poprzez szkolenia, programy doskonalenia i rozwoju, rozbudowę istniejących systemów motywacyjnych, zwłaszcza systemów premiowania stymulujących zaangażowanie na rzecz realizacji zadań wynikających ze zmiany właścicielskiej oraz szerokie wykorzystanie komunikacji wewnętrznej. Jest to duże wyzwanie dla przedsiębiorstwa.

 

Kulturowe problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw

Pragnę w tym miejscu postawić następne pytanie: Jakie społeczne w tym i kulturowe problemy wywołują międzynarodowe przejęcia i fuzje?

Wydaje się, że najkrótsza z możliwych na to pytanie odpowiedzi brzmi: wywołują one zarówno problemy społeczne „typowe” dla każdego rodzaju przejęć i fuzji oraz specyficzne problemy społeczne charakterystyczne tylko dla tego rodzaju przejęć i fuzji.

Ogólnie rzecz ujmując problemy tego typu wynikają z różnic kulturowych krajów przedsiębiorstwa przejmującego i przejmowanego lub różnic kulturowych łączących się przedsiębiorstw pochodzących z różnych krajów. Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że w przypadku przejęć, po których nowy właściciel głęboko ingeruje w sprawy przejętego przedsiębiorstwa, siła jego wpływu na kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa przejmowanego jest większa w porównaniu z sytuacją, gdy pozostawia on szeroką autonomię przedsiębiorstwu przejętemu. Prawdopodobnie zmiany w dotychczasowej kulturze organizacyjnej tego przedsiębiorstwa będą nieznaczne lub będą przebiegać powoli, ewolucyjnie. Kultura organizacyjna może wywierać znaczący wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych, występujących w procesach zmian właścicielskich. Ma ona także kluczowe znaczenie przy wspieraniu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

Na gruncie nauki o zarządzaniu panuje pogląd, że konflikty kulturowe nie wystąpią tylko wtedy, gdy przełożeni i podwładni będą pochodzili z tego samego typu kultur. Ponadto, w międzynarodowym biznesie obowiązuje zasada polegająca na tym, że obcokrajowiec zatrudniony w przedsiębiorstwie zlokalizowanym w danym kraju, będzie przestrzegał miejscowych zwyczajów.

Jak podkreślają D. Schweiger i J. Walsch kluczowym zagadnieniem kulturowym łączących się przedsiębiorstw, rozpatrywanym z punktu widzenia efektywności połączenia, jest nie to jak różne są kultury organizacyjne tych podmiotów, ale to czy utrzymanie tych różnic w długim okresie jest korzystne?

Moim zdaniem, ważne jest również rozpoznanie, na ile funkcje kultury organizacyjnej, a zwłaszcza funkcja integracyjna i funkcja motywacyjna oraz integralnie związane z nią zarządzanie zasobami ludzkimi, wspierają integrację ludzi i zadań w procesie przejęć i fuzji. Istnieje zatem konieczność integracji społecznej i kulturowej pomiędzy przejmowanymi i przejętymi oraz pomiędzy łączącymi się przedsiębiorstwami.

Spróbujmy zatem wskazać kilka istotnych problemów spośród grupy specyficznych społecznych problemów przejęć i fuzji o charakterze międzynarodowym.

Po pierwsze, zjawiskiem charakterystycznym dla międzynarodowych przejęć jest wielowładztwo, polegające na wielokrotnym podporządkowaniu (służbowym i funkjconalnym) menedżerów zarządzających w przejętych przedsiębiorstwach, menedżerom reprezentującym nowego właściciela, usytuowanym na różnych poziomach zarządzania w jego strukturze korporacyjnej. Wielowładztwo skutkuje bardzo silnym ubezwłasnowolnieniem decyzyjnym menedżerów w przejętych podmiotach oraz zmianą dotychczasowej struktury ich czasu pracy. Coraz mniej czasu przeznaczają oni dla swoich pracowników. Częściej natomiast raportują do nowych przełożonych, starając się korzystnie zaprezentować w ich oczach.

Po drugie, międzynarodowe przejęcia i fuzje generują problemy społeczne związane są z asymilacją tzw. expatów czyli przedstawicieli nowych właścicieli, oddelegowanych do pracy w innym kraju. Z reguły dotyczy to stanowisk członków zarządów lub kluczowych stanowisk dyrektorów zarządzających w przejętych przedsiębiorstwach.

Wyniki moich badań przeprowadzonych dla przypomnienia we Wrocławiu, wskazują na następujące przejawy wymienionego problemu:

 • trudności we wzajemnym docieraniu się polskich menedżerów i ich zagranicznych „odpowiedników” spowodowane barierą językową, dotyczy to części starszej wiekowo, kadry kierowniczej naszych firm,
 • oznaki władczości okazywane przez expatów naszym menedżeromwywołujące poczucie goryczy i bycia ludźmi „drugiej kategorii” w przedsiębiorstwie,
 • „zgrzyty” personalne spowodowane różnymi podejściami do standardów pracy, priorytetów biznesowych oraz sposobów działania m.in. do zarządzania projektami przez polskich i zagranicznych menedżerów,
 • bezkompromisowe, szybko podejmowane decyzje personalne, prowadzące do zwolnienia niektórych członków zarządów i wymian y kluczowej kadry kierowniczej oraz decyzje biznesowe, wywołujące, omówione wyżej skutki społeczne, bez planowania środków i działań na amortyzowanie kosztów społecznych tych zmian;
 • dysonans pomiędzy głoszoną przez zarządzających expatów koniecznością oszczędzania a gigantycznym poziomem generowanych przez nich kosztów w porównaniu z poziomem płac na polskim rynku pracy,
 • problemy pozazawodowe, związane ze znalezieniem odpowiedniej szkoły dla dzieci expatów i pracy dla współmałżonków.

Podłoże problemów związanych z asymilacją expatów, jak podkreślają autorzy wielu publikacji poświęconych tym zagadnieniom, znajduje się na gruncie kultur narodowych różnych krajów oraz różnic występujących w obszarach kultur organizacyjnych przejmujących i przejmowanych lub łączących się, w wyniku przeprowadzonej fuzji, przedsiębiorstw.

Po trzecie, nie rozwiązywane problemy expatów w procesach międzynarodowych przejęć i fuzji mogą prowadzić do stresu i szoku kulturowego, a w konsekwencji, poza kosztami osobistymi tych ludzi, do poważnych problemów społecznych dla przedsiębiorstw jako stron tych procesów. Problemy te uniemożliwiają zbudowanie właściwych relacji pomiędzy nowym właścicielem, a kadrą menedżerską przejmowanego przedsiębiorstwa.

Po czwarte, wyniki badań wskazują także na pozytywne skutki oddelegowania przez inwestorów do pracy w przejętych w Polsce przedsiębiorstwach, w Polsce, swoich przedstawicieli. Można tu wskazać transfer dobrych praktyk zarządzania, wprowadzenie nowych standardów pracy, profesjonalnych zachowań, kształtowanie nastawienia biznesowego i chęci uczenia się, pokonywanie bariery mentalnej, ograniczającej u wielu menedżerów i pracowników skłonność do zmian i hamującą ich mobilność. Należy także zwrócić uwagę na konieczność szybkiego opanowania przez polskich menedżerów języka kraju expatów, przynajmniej na poziomie gwarantującym sprawną komunikację.

 

Przyczyny trudności integracji ludzi i zadań

  rys.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenia i szanse dla podstawowych grup społeczno-zawodowych

w przedsiębiorstwie w procesach przejęć i fuzji

Zagrożenia dotyczą niebezpieczeństwa utraty pracy, stanowiska, obniżenia wynagrodzenia, ograniczenia przywilejów pozapłacowych, utraty autonomii, autorytetu, zmniejszenia możliwości rozwoju zawodowego, konieczności zmiany kwalifikacji, konieczności zmiany miejsca pracy także w sensie przeniesienia się do innej miejscowości czy innego kraju, pogorszenia warunków pracy i stosunków międzyludzkich itp. Źródła i natężenie tego typu zagrożeń są zróżnicowane w poszczególnych grupach zawodowych i w poszczególnych fazach tych procesów. Istotne znaczenie w zakresie neutralizowania lub minimalizowania tego typu obaw i niepokojów odegrać może odpowiednia komunikacja oraz „cywilizowany” outplacement, o ile jest on konieczny, za które odpowiedzialny jest zarówno lider zmian jak i cały komitet zarządzający procesem fuzji lub przejęcia.

Przejęcia i fuzje to także szanse dla pracowników i kadry kierowniczej łączących się, a zwłaszcza przejmowanych przedsiębiorstw oznaczające lepsze perspektywy rozwoju kariery zawodowej, szanse na szybszy awans, korzystniejszy system motywacyjny, stawiająca wyzwanie, ciekawa praca, dostęp do nowoczesnej technologii i oprogramowania, korzystniejsza organizacja pracy, możliwość uzyskania doświadczeń zawodowych w skali międzynarodowej itp. Jednak wyniki badań i obserwacje procesów przejęć i fuzji jednoznacznie wskazują na zdecydowaną przewagę poczucia zagrożeń nad szansami, wśród pracowników i menedżerów uczestniczących w tych procesach. Musimy także pamiętać, że skala potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń wynika również z charakteru przejęcia - czy ono jest przyjazne czy wrogie oraz z konkretnych zamiarów przedsiębiorstwa przejmującego wobec przejmowanego.

Należy w tym miejscu wyodrębnić trzy obszary szans i zagrożeń: pierwszy z nich obejmuje pracowników i menedżerów przedsiębiorstwa przejmowanego, drugi-przedsiębiorstwa przejmującego, a trzeci przedsiębiorstw uczestniczących w fuzji.

Badania wskazują, że spośród trzech wymienionych obszarów zmiany dotykają najmniejszą ilość osób (przede wszystkim menedżerowie) w przedsiębiorstwie przejmującym inne przedsiębiorstwo. Związane są one z oddelegowaniem menedżerów, rzadziej specjalistów „branżowych” z przedsiębiorstwa przejmującego do pracy w zarządzie lub na wybranych stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla przedsiębiorstwa przejmowanego.

Najbardziej narażeni na różnego typu zagrożenia (wysokie ryzyko zmian) są menedżerowie i pracownicy przedsiębiorstwa przejmowanego.

Dlatego tak ważną rolę odgrywa lider zmiany. Jego niewłaściwe podejście zmian oraz podejście komitetu zarządzającego transformacją właścicielską, do problemów społecznych i organizacyjnych w procesie fuzji lub przejęcia, może doprowadzić do powstania bariery psychospołecznej i wielu negatywnych skutków, obniżających efektywność tego procesu. W skrajnych przypadkach mogą one nawet uniemożliwić tak pożądaną, w procesie zmiany właścicielskiej integrację społeczną.

Do najgroźniejszych tego typu skutków należy zaliczyć:

 • indywidualny i grupowy opór przeciw zmianom;
 • spadek wydajności spowodowany wysokim poziomem stresu;
 • wydłużający się czas realizacji poszczególnych przedsięwzięć i zadań, określonych w harmonogramach wykonawczych do planu przejęcia lub
 • planu fuzji, powiększający koszty integracji;
 • wszystkie pozostałe negatywne społeczne skutki, charakterystyczne dla procesów zmian złożonych.

Sposoby rozwiązywania społecznych problemów przejęć i fuzji

Pragnę zatem postawić następne pytanie:

W jaki sposób powinny być rozwiązywane społeczne problemy występujące w procesach przejęć i fuzji przedsiębiorstw?

Za rozpoznanie i rozwiązywanie społecznych problemów, występujących w procesach przejęć i fuzji przedsiębiorstw, odpowiedzialni są menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, w zależności od skali i rangi danego problemu. Szczególna odpowiedzialność spoczywa w tym zakresie na przedstawicielach najwyższego kierownictwa, wypełniających funkcje menedżerów przejęcia lub fuzji oraz funkcję lidera zmian.

Powinny oni brać pod uwagę wszystkie istotne czynniki związane ze strategią, strukturą, zasobami ludzkimi, kulturą organizacyjną oraz procesem zarządzania przedsiębiorstwem.

Ważna jest tu skuteczność procesów decyzyjnych składających się na proces zarządzania zmianami w całym procesie integracyjnym oraz odpowiednie przygotowanie ludzi do zmian, zwłaszcza w fazie samej transformacji.

Jak podkreśla J. Birkinshaw, inwestor łącząc przedsiębiorstwa może koncentrować uwagę na integracji zadań, integracji ludzi lub integracji zadań i ludzi. Wybór odpowiedniej orientacji integracyjnej powinien być związany z celami przedsiębiorstwa i możliwościami realizacji tych celów. Musi również uwzględniać koszt i ryzyko takiego wyboru. Koncentracja tylko na zadaniach, przy pominięciu problemów społeczno-kulturowych, może spowodować zablokowanie całego procesu integracji ze względu na opór pracowników i menedżerów. W konsekwencji zamiast oczekiwanych korzyści, wystąpią straty. Orientacja tylko na ludzi, przy zaniedbywaniu zadań, też nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych efektów synergicznych. Zatem racjonalne wydaje się połączenie obu tych podejść tj. integracji zadań i ludzi. Możliwe są tu oczywiście inne kombinacje czy rozwiązania pośrednie, zakładające silniejsze promowanie jednej lub drugiej orientacji integracyjnej.

Podstawę jednoczesnej integracji ludzi i zadań mogą stanowić rotacje pracowników między różnymi jednostkami organizacyjnymi, wspólne szkolenia i spotkania integracyjne, tworzenie wspólnych grup projektowych, włączanie pracowników w proces tworzenia efektów synergicznych, bieżące spotkania przedstawicieli obu przedsiębiorstw w celu wypracowywania rozwiązań problemów operacyjnych.

Bardzo istotne jest rozpoznanie kontekstu sytuacyjnego fuzji lub przejęcia oraz najważniejszych rzeczywistych i potencjalnych problemów, występujących po stronie wszystkich uczestników tego procesu. Takie podejście zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia zarówno korzyści synergicznych jak i zadowolenia pracowników oraz menedżerów. Ważne znaczenie ma tu dokładne rozpoznanie różnorodnych skutków zmian wywoływanych przez fuzje lub przejęcie wśród różnych grup pracowników i przedstawicieli kadry kierowniczej na wszystkich poziomach hierarchicznych. Postuluje się nawet odnoszenie tych skutków do poszczególnych, kluczowych pracowników i menedżerów przedsiębiorstwa przejmowanego (wchłanianego).

Oczywiście efektywność (powodzenie) fuzji lub przejęcia powinno się oceniać przez pryzmat stopnia realizacji założonych celów, które z punktu widzenia właścicieli jak i samego przedsiębiorstwa mają charakter finansowy i strategiczny. Integracja ludzi oraz kultur łączących się przedsiębiorstw nie może być celem samym w sobie.

Właściwe rozpoznanie i skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych i organizacyjnych, na wszystkich etapach procesów przejęcia lub fuzji, w dużej mierze umożliwiają osiągnięcie wyżej wymienionych celów.

Menedżerowie projektujący i realizujący procesy połączeniowe powinni dokonywać racjonalnych wyborów, opartych na efektywnych kombinacjach dostępnych czynników kapitałowych, personalnych, organizacyjnych i technicznych. Wynikiem takich wyborów może być „nowy ład organizacyjny”. Stanowi on rdzeń zmiany właścicielskiej, dokonanej na drodze przejęcia lub fuzji, który odpowiada samej zmianie, w „klasycznym modelu” zmiany E. Scheina, K.Lewina“. Nowy ład organizacyjny” kształtowany jest przez kierunki (wizję) dalszego rozwoju, misję, kulturę organizacyjną, kontrakt psychologiczny, kluczowe kompetencje oraz „społeczną architekturę biznesu”, pojmowaną jako nowy wzorzec społecznego systemu przedsiębiorstwa i systemu pracy. Obejmuje on formalne i nieformalne struktury wewnątrz-organizacyjne i pozwala, po dokonanej transformacji właścicielskiej, orientować ludzi w przedsiębiorstwie na przyszłości.

Odnowienie i rewitalizacja umożliwia pokonanie „cynizmu korporacyjnego” i depresji, charakterystycznych dla okresu wprowadzania zmian. Prowadzi do przekształcenia świadomości pracowników i menedżerów (wsparcie emocjonalne i psychiczne), a w konsekwencji przyczynia się do odnowienia kapitału społecznego przedsiębiorstwa.

 

Spróbujmy, na krótko, bliżej przyjrzeć się zadaniom w obszarze społecznym i organizacyjnym, realizowanym w trzech podstawowych fazach procesów przejęcia lub fuzji.

W fazie przygotowawczej przejęć lub fuzji podstawowe zadania można sprowadzić do ustalenia następujących celów ogólnych i cząstkowych:

 • przyjęcia kryteriów wyboru partnerów;
 • wybór menedżera odpowiedzialnego za proces przejęcia lub fuzji;
 • wykreowania wizji nowego, powstałego po połączeniu, podmiotu w wymiarach strukturalnych i personalnych;
 • określenia metod psychologicznego przygotowania do procesu integracyjnego kadry menedżerskiej i pracowników łączących się przedsiębiorstw.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w powyższym całościowym ujęciu ta faza odpowiada zarówno na pytanie „czy przejmować lub łączyć się”?, jak i na pytanie „jak to zrobić”?. Rozpatrywanie zagadnień społecznych i organizacyjnych tych przedsięwzięć, związane jest z próbą znalezienia odpowiedzi na drugie z wyżej postawionych pytań.

Co oznaczają niektóre z wymienionych zadań?

Istotne znaczenie należy przypisać decyzjom odnośnie ustalenia podstawowego celu połączenia. W praktyce, poparte są one analizą opłacalności finansowej projektowanego przedsięwzięcia, dokonywaną przez zespół negocjacyjny. Coraz częściej postuluje się by taka analiza opłacalności finansowej była poszerzana o elementy organizacyjne i elementy kultury organizacyjnej, a zwłaszcza o analizę systemów wartości obowiązujących we wszystkich przedsiębiorstwach przygotowujących się do procesu integracyjnego. Analiza opłacalności projektowanego przedsięwzięcia daje lepszą gwarancję zmniejszenia ryzyka towarzyszącego immanentnie całemu projektowi.

Przykłady niektórych przedsiębiorstw, wskazują na praktykę opracowywania, przez zespół do spraw fuzji i przejęć, przed dokonaniem przejęcia, księgi standardów zawierającej opis najważniejszych ujednoliconych zachowań, procesów, działań itp., występujących we wszystkich kluczowych obszarach przedsiębiorstwa Przedstawiciele tego zespołu, powoływanego okazjonalnie lub stanowiącego stałą komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa, powinni posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz autorytet wśród menedżerów średniego szczebla.

Trafnie dobrane kryteria wyboru partnera (partnerów) projektowanej fuzji czy przejęcia umożliwiają optymalizację procesu takiego wyboru. Przy czym należy uwzględniać tu zarówno kryteria ogólne, związane z analizą cech przyszłych partnerów pod kątem ich dopasowania do przyjętych celów planowanej integracji, jak i kryteria szczegółowe, umożliwiające dokonanie wyboru optymalnego kandydata spośród tych, którzy spełniają kryteria ogólne.

Jako kryteria szczegółowe brane są także pod uwagę takie miękkie elementy jak: stopień zgodności kultur organizacyjnych, stosowane metody zarządzania zasobami ludzkimi, potencjał kadrowy potencjalnych partnerów.

Wybór kandydata do połączenia najczęściej sprowadza się do dwustopniowego postępowania selekcyjnego (procedura selekcyjna). Najpierw analizuje się możliwie szeroki zestaw potencjalnych przedsiębiorstw – partnerów do połączenia, a następnie sporządza tzw. krótką listę kandydatów. Każde z przedsiębiorstw - kandydatów z tej listy jest poddawane badaniu oceniającego jego zdolność do generowania dochodu, a jego kierownictwo objęte jest analizą kompetencji menedżerskich (audyt menedżerski). To postępowanie badawcze w stosunku do kandydatów z krótkiej listy przyjmuje także formę dwustopniowego postępowania analitycznego (analiza due diligence). Obejmuje ono analizę wstępną (tzw. preliminary due diligence), pozwalającą dokonanie wstępnej selekcji oraz analizę właściwą, tzw. audyt inwestycyjny (due diligence), stanowiącą podstawę ostatecznego wyboru kandydata do połączenia.

Wizja przyszłego podmiotu powinna obejmować przede wszystkim zmiany w jego dotychczasowych strukturach, prowadzące do utworzenia przyszłej struktury organizacyjnej, powiązania pomiędzy łączącymi się przedsiębiorstwami w ramach tej stopień integracji oraz układ docelowy, do którego powinni dążyć uczestnicy projektowanego połączenia.

Podstawowym zadaniem psychologicznego przygotowania do połączenia jest podjęcie wysiłków na rzecz rozpoznania oczekiwań, poglądów i nastawienia do planowanej integracji przyszłego partnera.

Pomocne w tym zakresie może być uwzględnienie różnych typów mentalności, a w szczególności mentalności nabywcy („zwycięzca bierze wszystko”), mentalności sprzedawcy (kompleks ofiary, pokonanego) oraz mentalności partnerskiej (zaufanie, elastyczność, nastawienie na współpracę i współdziałanie). Sądzę, że ten trzeci typ mentalności jest najbardziej pożądany z punktu widzenia efektywności zarządzania zmianami, jakie wiążą się z przygotowywanym połączeniem i jednocześnie najrzadziej występuje samoistnie w praktyce. Dlatego psychologiczne przygotowanie do połączenia, powinno koncentrować się na wygenerowaniu mentalności partnerskiej poprzez wzajemne uświadomienie partnerom różnicy ich poglądów i odmiennego nastawienia do projektu. Dzięki temu stanie się możliwe przynajmniej efektywne rozwiązywanie problemów i konfliktów personalnych, jakie w praktyce są nie do uniknięcia w procesie łączenia przedsiębiorstw.

W fazie łączenia się przedsiębiorstw możliwych jest kilka podejść do sposobu wprowadzania zmian (J. Brilman):

 1. pozostawienie wszystkim jednostkom organizacyjnym możliwości funkcjonowania w nieograniczonym czasie, na dotychczasowych zasadach;
 2. utrzymanie dotychczasowych sposobów funkcjonowania tylko w odniesieniu do klientów i personelu, a wprowadzanie zmian tylko tam, gdzie dotyczyć będą one tych grup społecznych w minimalnym zakresie;
 3. wdrożenie w nowo powstałym przedsiębiorstwie sposobów działania przeniesionych ze spółki macierzystej;
 4. dokonanie wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania spośród możliwych, dostępnych rozwiązań;
 5. znalezienie trzeciego, alternatywnego rozwiązania w stosunku do dwóch poprzednich.

jak pokazuje praktyka, najważniejsza rola przypada liderowi zmian, wyłonionemu z grona najwyższego kierownictwa nowego podmiotu.

Najważniejsze zadania lidera zmian, w tym przedziale czasowym procesu przejęć i fuzji polegają na:

 • ustaleniu wspólnych celów dla pracowników łączących się przedsiębiorstw: wykreowanie wizji nowo powstającego przedsiębiorstwa;
 • wskazanie przyszłości menedżerom i pracownikom oraz możliwości realizacji przez nich karier zawodowych w tym nowym przedsiębiorstwie;
 • wyznaczeniu reguł i priorytetów integracji: określenie oczekiwanych, pożądanych z punktu widzenia celów integracji, typów zachowań, sposobów nastawienia do pracy i zadań, jakie stawiane będą poszczególnym pracownikom, kierownikom i zespołom w okresie transformacji;
 • przeprowadzeniu doboru menedżerów wyższego szczebla dla nowego przedsiębiorstwa – utworzenie komitetu (komisji) do spraw integracji, obejmującego przedstawicieli kierownictwa i załogi bezpośrednio podległych liderowi zmiany;
 • utworzeniu zespołu zarządzającego całym procesem integracji (komitet sterujący transformacją), grupującego przedstawicieli kierownictwa, charakteryzujących się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, zdolnościami i umiejętnościami interpersonalnymi oraz reprezentującymi style zarządzania, postawy i zachowania „kompatybilne” z celami integracji. Pożądane jest również utworzenie zespołów problemowych odpowiedzialnych za realizację zadań cząstkowych, tworzących płaszczyzny współpracy pracowników z łączących się przedsiębiorstw i budujących klimat zaufania i przełamywania wzajemnej nieufności;
 • zbudowaniu odpowiedniego systemu motywacji, umożliwiającego zminimalizowanie poczucia zagrożenia i obaw pracowników przed zmianami wynikającymi z planowanego połączenia oraz zyskanie ich poparcia i zaangażowania na rzecz tych zmian. Taki system motywacyjn ma na celu niwelowanie dysonansów wynikających z odmienności kultur organizacyjnych łączących się podmiotów poprzez zachęty do przykładu osobistego menedżerów, empatii, efektywnej komunikacji polegającej na wyjaśnianiu, informowaniu, wspieraniu, zachęcaniu do uczestnictwa w zmianach, inspirowaniu, wzmacnianiu, wskazywaniu możliwości. Powinien on zarazem zapoczątkować trudny i złożony proces tworzenia nowej, wspólnej kultury organizacyjnej – „razem czy osobno?”

Model procedury przygotowania programu przejęcia/fuzji

 rys.1

Faza po połączeniu się przedsiębiorstw, ostatnia z faz wyodrębniona w procesie przejęć lub fuzji, obejmująca okres funkcjonowania nowego podmiotu, obfituje również w wiele problemów i zadań o charakterze społecznym, jakie musi rozwiązać zespół zarządzający zmianami po dokonaniu połączenia, aby doprowadzić do rzeczywistej integracji. Te problemy i zadania wynikają z konieczności dotarcia się nowo zbudowanej struktury organizacyjnej, rozwoju standardów i norm tworzących zręby nowej kultury organizacyjnej, procesów adaptacji kadry menedżerskiej i pracowników do nowych warunków pracy. Zadaniem zespołu zarządzającego zmianami w tym czasie jest skuteczny monitoring i ocena wykonywanych zadań, utrzymanie odpowiedniego poziomu komunikacji, a zadaniem lidera zmian - kontynuacja psychologicznego wsparcia, budowanie zaufania i zaangażowania pracowników i pozostałych menedżerów oraz wypracowanie wzorców zachowań i postaw, jakich się od nich oczekuje.

Narzędziem wspierającym zarządzanie zmianami generowanymi w poszczególnych fazach łączenia się przedsiębiorstw są programy monitorowania procesu integracyjnego. W ramach tych programów można wykorzystać wiele różnych źródeł i technik pozyskiwania informacji: poufne rozmowy z pracownikami, bezpośrednie rozmowy przełożonych z podwładnymi, badania ankietowe, wywiady skategoryzowane badające opinie pracowników pozostających w przedsiębiorstwie i pracowników odchodzących

z pracy oraz wywiady badające opinie klientów. Uzyskane informacje dają szansę szybkiej identyfikacji potencjalnych problemów, ognisk zapalnych i konfliktów oraz stwarzają możliwość odpowiednio wczesnej reakcji.

Na zakończenie pragnę przedstawić wnioski i kilka zaleceń metodycznych dla praktyków odpowiedzialnych za skuteczne przeprowadzenie zmian właścicielskich przedsiębiorstw na drodze przejęć i fuzji.

 

Zakończenie – wnioski i postulaty dla praktyki zarządzania

    Wyniki wielu badań przejęć i fuzji (w tym i moich własnych) prowadzą do następujących wniosków:

 1. Wzrasta (na szczęście) wśród kadr kierowniczych przedsiębiorstw, reprezentujących najwyższy szczebel zarządzania, świadomość wysokiej rangi problematyki społecznej, kulturowej (także organizacyjnej), w procesach przejęć i fuzji.
 2. Coraz powszechniej wykorzystywane są we wszystkich fazach tych procesów różne narzędzia z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, dla skutecznej integracji ludzi i zadań. Często w tym celu wykorzystuje się także elementy kultury organizacyjnej.
 3. Występuje duże bogactwo podejść różnych właścicieli do społecznych i kulturowych problemów przejęć i fuzji. Dotyczy to zarówno różnych właścicieli w przypadkach jednokrotne przejęć różnych przedsiębiorstw, różnych właścicieli tego samego przedsiębiorstwa w przypadkach wielokrotnych przejęć tego samego przedsiębiorstwa, a nawet różnych przedstawicieli zarządzających przedsiębiorstwem w imieniu tego samego właściciela. Wynika to przede wszystkim z charakteru przejęcia lub fuzji, strategii biznesowych nowych właścicieli oraz ich doświadczeń uzyskanych w trakcie wcześniej przeprowadzonych zmian właścicielskich.
 4. W badanych przez mnie Spółkach zlokalizowanych we Wrocławiu występuje daleko posunięta standaryzacja narzędzi i systemów operacyjnych w obszarach: motywowania, komunikacji wewnętrznej, szkoleń, okresowych ocen pracowników i kadry kierowniczej, dokonywana już pod wpływem ich nowych właścicieli. Jednak przygotowanie oraz przeprowadzanie przejęć lub fuzji w sferze społecznej i organizacyjnej zawiera pewne luki metodyczne.

Co zatem można radzić praktykom w tym zakresie?

Odpowiedź na to pytanie stanowi ostatni punkt mojego wykładu.

Powinni oni, moim zdaniem:

 1. Głęboko analizować przyczyny oraz źródła społecznych kulturowych (i organizacyjnych) problemów przejęć i fuzji oraz starannie dobierać, pod kątem celów integrujących się przedsiębiorstw oraz skutków społecznych, dla zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach pracowników i menedżerów, metody i narzędzia służące do rozwiązywania tych problemów.
 2. Właściwie dopasowywać narzędzia stosowane w sferze motywowania, szkoleń, komunikacji wewnętrznej do specyfiki i potencjału integracyjnego przejmowanych lub łączących się przedsiębiorstw, motywów i charakteru przejęcia lub fuzji oraz potrzeb zarządzania zmianami w każdej fazie zmiany właścicielskiej.
 3. Brać pod uwagę kontekst kulturowy przejmowanych lub łączących się przedsiębiorstw w zakresie norm wartości i artefaktów. Potwierdza to praktyka wielu dotychczasowych przejęć i fuzji o charakterze międzynarodowym. Chodzi tutaj także o ostrożne, zrównoważone oraz odpowiedzialne podejście do transformacji kultur organizacyjnych przedsiębiorstwa przejmowanego lub przedsiębiorstwa powstałego w wyniku fuzji, takie podejście które szanuje dotychczasowe wartości i inne elementy kulturowe tych przedsiębiorstw.
 4. Podejmować wspólne działania z menedżerami i specjalistami partnera fuzji lub podmiotu przejmującego na etapie przygotowania zmiany właścicielskiej (np. wspólne projekty, rotacje pracowników, wymiany doświadczeń, wspólne zespoły projektowe). Zwiększa to prawdopodobieństwo silniejszej i szybszej integracji ludzi. W konsekwencji stwarza szansę na szybszą i bardziej skuteczną realizację postawionych celów przejęcia lub fuzji.
 5. Inicjować we właściwym czasie skuteczne i właściwie przygotowane działania, zorientowane na zminimalizowanie oporów średniej klasy zarządzającej przeciw zmianie właścicielskiej. Stanowi to klucz do sukcesu przy wprowadzaniu każdej głębszej zmiany w przedsiębiorstwie.
 6. Zachować konsekwencję w działaniach w obszarze zarządzania kapitałem społecznym, koncentrację na interesach integrujących się przedsiębiorstw ale połączoną z podmiotowym, przyjaznym podejściem do ludzi oraz profesjonalnym rozwiązywaniem problemów społecznych i kulturowych, nieodłącznie towarzyszących zmianom właścicielskim. Takiemu podejściu mogą sprzyjać zasady absolutyzmu psychologicznie oświeconemu, którymi winni kierować się przełożeni, zwłaszcza w trudnym dla podwładnych okresie wprowadzania bolesnych dla nich zmian.
 7. Dawać przykład osobisty, podejmować walkę z „cynizmem korporacyjnym”, uruchamiać interwencje anty-stresowe, a także na co dzień stosować zasady etyki we wszystkich działaniach podejmowanych w trakcie procesów przejęć lub fuzji.

I to była ostatnia moja rekomendacja skierowana do praktyków zarządzania, która jednocześnie kończy mój wykład.Projekt jest częścią serwisu internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właściciela.
Design: Centrum.pl