Hanna Pińkowska
autorka
Ważne strony w języku polskim
Literatura
 1. D. Bröll, C. Kaul, A. Krämer, P. Krammer, T. Richter, M. Jung, H. Vogel, P. Zehner, Angew. Chem. Int. Ed., 1999, 38, 2998-3014.
 2. P.E. Savage, Chem. Rev., 1999, 99, 603-621.
 3. F. Cansell, B. Chevalier, A. Demourgues, J. Etourneau, C. Even, Y. Garrabos, V. Pessey, S. Petit, A. Tressand, F. Weill, J. Mater. Chem., 1999, 9, 67-75.
 4. P. Kritzer, E. Dinjus, Chem. Eng. J., 2001, 83, 207-214.
 5. N. Akiya, P.E. Savage, Chem. Rev., 2002, 102, 2725-2750.
 6. S. Yesodharan, Curr. Sci., 2002, 82, 1112-1122.
 7. J.W. Griffith, D.H. Raymond, Waste Manage., 2002, 22, 453-459.
 8. S.E. Hunter, C.A. Felczak, P.E. Savage, Green Chem., 2004, 6, 222-226.
 9. M. Hodes, P.A. Marrone, G.T. Hong, K.A. Smith, J.W. Tester, J. Supercrit. Fluids, 2004, 29, 265-288.
 10. P.A. Marrone, M. Hodes, K.A. Smith, J.W. Tester, J. Supercrit. Fluids, 2004, 29, 289-312.
 11. H. Pińkowska, Przem. Chem., 2006, 85, 242-248 (wraz z literaturą cytowaną).
 12. R. Bogoczek, H. Pińkowska, Przem. Chem., 2006, 85, 894-897 (wraz z literaturą cytowaną).
 13. H. Pińkowska, Polimery, 2006, 51, 836-842.
 14. H. Pińkowska, Przem. Chem., 2007, 86, 599
 15. B. Burczyk, Zielona Chemia. Zarys. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 2006.
 16. O. Tavakoli, H. Yoshida, Green Chem., 2006, 8, 100-106.
 17. A. Kruse, E. Dinjus, J. Supercrit. Fluids, 2007, 39, 362-380.
 18. T. Sako, K. Matsunaga, H. Soma, I. Okajima, T. Wakuta, T. Seki, Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress Program and Abstracts, 2004. JSTAGE
 19. BSCWO_final.pdf w: CA.SANDIA
 20. Turbosynthesis
 21. P. Olszowiec, Gigawat (na podstawie artykułu S. Minetti, K. Fenwick, WaterWorld Online, 07.2002).
Biogram autorki

Hanna Pińkowska, dr inż., jest absolwentką Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest adiunktem w Katedrze Technologii Chemicznej tej uczelni.

Specjalność naukowa: technologia chemiczna organiczna, chemia i technologia polimerów, zielona chemia, analiza instrumentalna w monitorowaniu skażeń środowiska

Woda w stanie pod- i nadkrytycznym jako nowe medium reakcyjne

Hanna Pińkowska
Woda w stanie pod i nadkrytycznym jest medium reakcyjnym, którego przydatność jako rozpuszczalnika, reagenta i katalizatora kwasowo/zasadowego jest w ostatnich latach intensywnie badana. Jej cenne właściwości wykorzystywane są m.in. w reakcjach syntezy chemicznej, procesach zagospodarowania związków odpadowych do produktów użytecznych, oczyszczaniu ścieków, utylizacji odpadów i przetwarzaniu biomasy.

Do problemów wynikających z intensywnego rozwoju cywilizacyjnego należą nadmierne zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz wyczerpywanie się tradycyjnych źródeł surowców, materiałów i energii. Zanieczyszczenie środowiska jest wywołane m.in. emisją lotnych rozpuszczalników organicznych VOCs (volatile organic compounds), stosowaniem w syntezie chemicznej niebezpiecznych reagentów oraz szkodliwych katalizatorów, powstawaniem dużych ilości trudnych do efektywnego zagospodarowania poużytkowego odpadów i utylizacji toksycznych ścieków. W ostatnich latach prowadzone są badania nad możliwością zastosowania nowych, bezpiecznych dla środowiska mediów reakcyjnych, których użycie mogłoby wyeliminować konieczność stosowania szkodliwych dla środowiska rozpuszczalników i reagentów, zapewnić zmniejszenie ilości zużywanych materiałów, energii, powstających produktów ubocznych i odpadów, a także ograniczyć ryzyko i niebezpieczeństwo. Jednym z nich może stać się woda w stanie pod- i nadkrytycznym, która podobnie jak woda w warunkach normalnych jest tanim, łatwo dostępnym, nietoksycznym, niepalnym i nieszkodliwym dla środowiska rozpuszczalnikiem, a dzięki wyjątkowym właściwościom fizykochemicznym w stanie okołokrytycznym, zdolnym także do pełnienia roli katalizatora i reagenta w wielu reakcjach syntezy chemicznej, procesach hydrolitycznego przerobu związków odpadowych do produktów użytecznych, utleniającego rozkładu toksycznych lub uciążliwych dla środowiska związków organicznych. Woda w stanie pod- i nadkrytycznym może być stosowana również w procesach przemiany biomasy, prowadzących do uzyskiwania biopaliw, stanowiących alternatywę w stosunku do tradycyjnych surowców energetycznych, których spalanie wiąże się z emisją ditlenku węgla i potęguje efekt cieplarniany, przyczyniając się do niekorzystnych zmian klimatu.

Właściwości wody w stanie pod- i nadkrytycznym

Ciecz lub gaz osiągają stan nadkrytyczny i stają się płynami w stanie nadkrytycznym SCFs (supercritical fluids), gdy temperatura i ciśnienie w jakim się znajdują przekracza wartość ich parametrów krytycznych: temperatury (Tkr) i ciśnienia (Pkr). Temperatura, po przekroczeniu której substancja może znajdować się tylko w stanie gazowym nazywana jest temperaturą krytyczną, a ciśnieniem krytycznym jest ciśnienie pary nasyconej w temperaturze krytycznej. Płyny w stanie nadkrytycznym nie mogą być skroplone przez podniesienie ciśnienia ani przejść w stan gazowy poprzez podwyższenie temperatury. Po przekroczeniu punktu krytycznego zanika granica między stanem ciekłym i gazowym a powstała faza posiada właściwości pośrednie pomiędzy właściwościami cieczy i gazu (tabela 1, rys. 1). Poprzez zmianę temperatury lub ciśnienia można zmieniać wiele właściwości fizykochemicznych SCFs. Parametry krytyczne niektórych płynów w stanie nadkrytycznym przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 1. Porównanie niektórych właściwości cieczy, gazu i płynu w stanie nadkrytycznym.

  ciecz płyn w stanie nadkrytycznym gaz1
gęstość [kgm-3]
1 000
100 - 800
1
lepkość [Pa s]
10-3 10-4 - 10-5
10-5
współczynnik dyfuzji [m2 s-1]
10-9 10-8 10-5
1 - w temperaturze pokojowej

 

rys1

Rys. 1: Diagram fazowy pojedynczej substancji (w przypadku diagramu fazowego wody punkt potrójny wynosi T=0,01 oC, P = 611 Pa) 

 

Tabela 2: Parametry krytyczne wybranych płynów w stanie nadkrytycznym 

rozpuszczalnik
Tkr
[oC]
Pkr
[MPa]
dkr
[g cm-3]
metan
-82,5
4,64
0,16
etylen
10,0
5,12
0,22
ditlenek węgla
31,1
7,38
0,47
etan
32,2
4,88
0,20
propylen
91,9
4,61
0,24
propan
96,7
4,25
0,22
amoniak 132,5
11,28
0,24
n-pentan 196,5
3,37
0,24
aceton 235,0
4,76
0,27
izopropanol 235,2
4,76
0,27
metanol 239,5
8,10
0,27
etanol 243,5
6,38
0,28
benzen 289,0
4,89
0,30
woda
374,2
22,05
0,32


Wśród wielu SCFs, szczególnie interesujące właściwości wykazuje woda. Wybrane właściwości wody w warunkach normalnych (T = 25 oC, P = 0,1 MPa) oraz w stanie pod- i nadkrytycznym przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3: Właściwości fizykochemiczne wody w funkcji jej temperatury i ciśnienia

  woda w normalnych warunkach
woda w stanie podkrytycznym
woda w stanie nadkrytycznym
temperatura [oC] 25
250
400
400
ciśnienie [MPa] 0,1
5
25
50
gęstość [g cm-3]
0,997
0,80
0,17
0,58
stała dielektryczna
78,5
27,1
5,9
10,5
iloczyn jonowy [pKw]
14,0
11,2
19,4
11,9
lepkość dynamiczna [mPa]
0,89
0,11
0,03
0,07


Pojęcie wody w stanie podkrytycznym (subcritical water) dotyczy zakresu temp. 250 oC < T < 374 oC i ciśnienia wyższego od ciśnienia krytycznego, a określenie woda w stanie nadkrytycznym SCW (supercritical water) odnosi się do wody o wartościach temperatury i ciśnienia wyższych niż jej parametry krytyczne. Uzupełnieniem pojęć wody w stanie pod- i nadkrytycznym jest gorąca sprężona woda HCW (high compressed water). Właściwości wody w stanie podkrytycznym a szczególnie w stanie nadkrytycznym różnią się istotnie od właściwości, jakie posiada w warunkach normalnych (rys. 2).

rys2 

Rys. 2: Właściwości fizyczne wody (P = 24 MPa) 

W pobliżu punktu krytycznego, ze wzrostem temperatury następuje rozerwanie większości wiązań wodorowych. W wodzie o temp. 400 oC jest obecnych 30-45 % początkowej liczby wiązań wodorowych, a w temp. 500 oC istnieje tylko 10-14 % wiązań. Istotne zmiany zachodzą także w kształtowaniu się stałej dielektrycznej wody, która początkowo maleje ze wzrostem temperatury, osiągając wartość wynoszącą 5,9 w temp. 400 oC i pod ciśnieniem 25 MPa, a następnie rośnie ze wzrostem ciśnienia (tabela 3). Zmiany w kształtowaniu się wartości stałej dielektrycznej powodują, że w pobliżu i powyżej punktu krytycznego woda staje się niepolarna i rozpuszczają się w niej związki niepolarne i gazy (np. tlen), natomiast rozpuszczalność związków nieorganicznych wyraźnie maleje (rozpuszczalność NaCl w wodzie w temp. 300 oC wynosi 40 % wag., a w temp. 450 oC tylko 100 ppm), a niektóre z nich stają się nierozpuszczalne. Kolejną właściwością wody, zmieniającą się wraz ze zmianą jej temperatury i ciśnienia jest iloczyn jonowy. W pobliżu punktu krytycznego stężenie jonów hydroniowych (H3O+) i hydroksylowych (OH-) jest większe niż w wodzie w warunkach normalnych (w temp. 300 oC ok. 25 razy), dlatego woda w stanie pod- i nadkrytycznym posiada właściwości katalizatora kwasowo/zasadowego. Po przekroczeniu temperatury krytycznej iloczyn jonowy wody maleje gwałtownie ze wzrostem temperatury, ale rośnie ze wzrostem ciśnienia. Wodę w stanie nadkrytycznym, w stosunku do wody w warunkach normalnych, charakteryzuje wyższy współczynnik dyfuzji oraz niższa lepkość i napięcie powierzchniowe, co powoduje że procesy transportowe zachodzące w jej obecności mogą przebiegać prawie bez ograniczeń. Podobnie jak w przypadku innych SCFs, zmieniając temperaturę i ciśnienie wody poniżej i powyżej punktu krytycznego, można odpowiednio kształtować jej właściwości. Woda w stanie pod- i nadkrytycznym może pełnić rolę rozpuszczalnika, katalizatora i reagenta w reakcjach syntezy chemicznej oraz procesach termochemicznego hydrolitycznego lub utleniającego rozkładu związków organicznych, w tym m.in. recyklingu tworzyw wielkocząsteczkowych, destrukcji i oczyszczaniu niebezpiecznych, toksycznych lub uciążliwych odpadów i ścieków, a także przemianie biomasy, prowadzącej do palnego gazu bogatego w wodór.

Zastosowanie wody w stanie pod- i nadkrytycznym

Synteza chemiczna

Wodę w stanie pod- i nadkrytycznym zastosowano w syntezie chemicznej jako medium reakcyjne m.in. w reakcji uwodornienia (np. dibenzotiofenu), odwodornienia (np. cykloheksanolu), tworzenia wiązań C-C (np. alkilowanie fenolu i p-krezolu za pomocą alkoholu tert-butylowego i 2-propanolu, reakcja Dielsa-Aldera), hydrolizie (np. estrów, nitryli, eterów, amidów, amin, niektórych polimerów), hydratacji (np. cykloheksenu do cykloheksanolu), dehydratacji (np. alkoholi do olefin), eliminacji (np. dekarboksylacja kwasów karboksylowych i dehydrohalogenowanie poli(chlorku winylu) i chlorku metylenu), przegrupowania (np. pinakolinowe, Beckmanna), częściowego utleniania (np. metanu, związków alkiloaromatycznych: p-ksylenu, toluenu), a także w reakcjach wolnorodnikowych i syntezie stereoselektywnej. Niektóre reakcje przedstawiono na rys. 3.

rys3

Rys. 3: Zastosowanie wody w stanie pod- i nadkrytycznym w syntezie chemicznej

Przykładem ilustrującym kierunki zastosowania SCW jest synteza kwasu tereftalowego (TPA), substratu wykorzystywanego do syntezy poli(tereftalanu etylenu) PET. Tradycyjny proces otrzymywania kwasu tereftalowego polega na katalitycznym (katalizator CoBr2) utlenianiu p-ksylenu powietrzem, w temperaturze 200 oC, pod ciśnieniem 1,5-3,0 MPa. Reakcja przebiega w obecności 95 % kwasu octowego. Produkt otrzymany tą metodą nie jest odpowiedni do syntezy PET, ponieważ zawiera barwne zanieczyszczenia, dlatego konieczne jest poddanie go dodatkowym energochłonnym operacjom, m.in. rozpuszczeniu w gorącej wodzie, katalitycznym uwodornieniu i krystalizacji. Istnieje możliwość zastąpienia kwasu octowego wodą w stanie pod- lub nadkrytycznym. Nowa metoda polega na katalitycznym (MnBr2) utlenieniu p-ksylenu w środowisku HCW, w temp. 200–400 oC, pod ciśnieniem 24–28 MPa, za pomocą tlenu powstającego na skutek termicznej degradacji H2O2 (rys. 4). W tych warunkach nie powstają produkty uboczne. Syntezę TPA w HCW charakteryzuje mniejsze zużycie energii, wynikające ze zmniejszenia liczby etapów pośrednich, a selektywność reakcji jest porównywalna z rozwiązaniem konwencjonalnym.

rys4 

Rys. 4. Synteza kwasu tereftalowego w reakcji utleniania p-ksylenu w obecności SCW

Kolejnym przykładem zastosowania gorącej sprężonej wody jako medium reakcyjnego w syntezie chemicznej jest synteza p-izopropenylofenolu, który jest cennym reagentem wykorzystywanym do produkcji m.in. tworzyw wielkocząsteczkowych i pestycydów. Tradycyjnie otrzymywany jest on obok fenolu w reakcji rozkładu bisfenolu A w temp. powyżej 150 oC, w obecności zasady jako katalizatora. Powstały p-izopropenylofenol ulega w oligomeryzacji, co znacznie utrudnia jego wyodrębnienie z mieszaniny reakcyjnej i obniża wydajność procesu. Wg najnowszych koncepcji reakcję rozkładu bisfenolu A można przeprowadzić w wodzie w stanie podkrytycznym (200-350 oC) wykorzystując jej kwasowo-zasadowe właściwości katalityczne (rys. 5). Do zalet tej metody należy zaliczyć brak konieczności stosowania katalizatora zasadowego oraz łatwość wyodrębniania p-izopropenylofenolu z mieszaniny reakcyjnej (nie następuje reakcja oligomeryzacji).

rys5
Rys. 5. Synteza p-izopropenylofenolu w wodzie w stanie podkrytycznym

Ilustracją właściwości rozpuszczalnikowych i katalitycznych SCW może być także jej wykorzystanie w reakcji prowadzącej do otrzymania e-kaprolaktamu, półproduktu do otrzymywania poliamidu 6 (PA 6). Wg tradycyjnej metody e-kaprolaktam jest syntezowany z benzenu, w procesach uwodornienia i utlenienia przetwarzany jest do cykloheksanonu, przekształcanego dalej do odpowiedniego oksymu w reakcji z siarczanem hydroksyloaminy w obecności tritlenku siarki. Kolejnym etapem syntezy jest przegrupowanie oksymu do e-kaprolaktamu (przegrupowanie Beckmanna) (rys. 6), zazwyczaj w środowisku 25 % oleum.

rys6 

Rys. 6. Tradycyjna metoda syntezy e-kaprolaktamu

Produkt reakcji poddaje się zobojętnieniu amoniakiem, oczyszczeniu przez ekstrakcję trichloroetylenem, a potem wodą, a następnie zatężeniu w wyparkach i krystalizacji. Proces m.in. ze względu na stosowanie niebezpiecznych rozpuszczalników (oleum, trichloroetylen) i z powodu powstawania dużych ilości odpadowego siarczanu amonu (4,5 kg na 1 kg e-kaprolaktamu), jest uciążliwy dla środowiska. Dlatego podjęto badania mające na celu zastosowanie SCW (375 oC, 40 MPa) jako rozpuszczalnika i kwasowego katalizatora w reakcji przegrupowania Beckmanna oksymu cykloheksanonu. Wg nowej propozycji, eliminującej konieczność użycia oleum i upraszczającej proces wyodrębnienia produktu z mieszaniny reakcyjnej, e-kaprolaktam otrzymywany jest z 99 % selektywnością i wydajnością sięgającą 99,5 %.

Zagospodarowanie związków odpadowych do produktów użytecznych

Woda w stanie pod- i nadkrytycznym może być wykorzystana także jako medium reakcyjne (rozpuszczalnik i reagent) w procesach kontrolowanej destrukcji niektórych odpadowych substancji organicznych do produktów użytecznych na drodze ich hydrolizy.

Do grupy produktów, które można poddać zagospodarowaniu w procesie hydrolizy w wodzie w stanie podkrytycznym należą np. odpady z rybołóstwa i przemysłu rybnego. Odpady te bogate m.in. w tłuszcze i proteiny o dużej wartości odżywczej, zwykle poddawane są spalaniu, powodującemu nieodwracalną utratę tych cennych składników. Ponadto niepożądanym produktem spalania mogą być niebezpieczne dla środowiska lotne popioły i dioksyny. Natomiast podczas hydrolizy przebiegającej w wodzie w stanie podkrytycznym o odpowiednio dobranej temperaturze i ciśnieniu, następuje kontrolowany rozkład, nie prowadzący do pełnej mineralizacji substancji organicznych zawartych w odpadach i umożliwiający ich odzyskanie.

W warunkach hydrotermalnych (w wodzie w stanie pod- lub nadkrytycznym) niektóre polimery (zużyte lub odpadowe), zawierające w łańcuchu głównym wiązania estrowe, eterowe, amidowe, uretanowe lub mocznikowe, można poddać procesowi depolimeryzacji hydrolitycznej, mającemu na celu odzyskanie monomerów- substancji wyjściowych do ponownej produkcji polimerów. Taką odmianę recyklingu surowcowego zastosowano do rozkładu m.in. PET, poli(węglanu bisfenolu A) i poliamidów. Hydrolizę PET, prowadzącą do otrzymania TPA i glikolu etylenowego (EG) przeprowadzono zarówno w wodzie w stanie podkrytycznym, jak i w SCW. W SCW w czasie reakcji trwającej 12,5 min. uzyskano TPA z wydajnością bliską 100 % (rys. 7).

rys7 

Rys. 7: Depolimeryzacja hydrolityczna PET w wodzie w stanie nadkrytycznym

Celem hydrotermalnej depolimeryzacji poli(węglanu bisfenolu A) (PC) było otrzymanie bisfenolu A (rys. 8).

rys8

Rys. 8: Hydrotermalna depolimeryzacja poli(węglanu bisfenolu A)

Pełna dekompozycja PC, bez powstawania niepożądanych produktów ubocznych, następowała w temperaturze 400 oC, pod ciśnieniem 25 MPa, w czasie kilku minut. W wyższych temperaturach obserwowano szybko następujący rozkład bisfenolu A i wówczas głównym produktem reakcji był fenol. Badania nad recyklingiem poliamidów w warunkach hydrotermalnych, przeprowadzono m.in. dla poliamidu 6 (rys. 9).

rys9 

Rys. 9: Depolimeryzacja poliamidu 6 w warunkach hydrotermalnych

Poddając hydrolizie poliamid 6, spodziewano się, że będzie możliwy ilościowy odzysk kwasu ε-aminokapronowego lub ε-kaprolaktamu- produktu cyklodehydratacji kwasu ε-aminokapronowego. W wyniku depolimeryzacji, przebiegającej w wodzie w stanie nadkrytycznym, możliwe było efektywne otrzymanie i wyodrębnienie monomerów prawie ze 100 % wydajnością. Podjęto także udane próby hydrotermalnej depolimeryzacji poliuretanów a nawet recyklingu surowcowego duroplastów, takich jak żywice fenolowe, przeprowadzając dekompozycję prepolimerów i tłoczyw fenolowych. W przypadku prepolimerów produktami reakcji otrzymanymi z wydajnością ok. 90 % były: fenol, krezole i p-izopropylofenol. Natomiast produktami rozkładu uformowanych żywic były fenol i krezole. Również żywice epoksydowe poddano katalitycznemu (Na2CO3) rozkładowi w wodzie w stanie pod- i nadkrytycznym, prowadzącemu do fenolu i alkilofenoli.

Oczyszczanie ścieków i utylizacja odpadów

Konieczność zapewnienia bezpiecznej neutralizacji niebezpiecznych i trudno ulegających degradacji biologicznej odpadów oraz ścieków przemysłowych i komunalnych staje się coraz poważniejszym problemem, a tradycyjne rozwiązania nie zapewniają skutecznej eliminacji wszystkich zanieczyszczeń. Często stosowaną, efektywną metodą destrukcji ścieków i odpadów organicznych jest ich spalanie, które prowadzi do redukcji objętości zanieczyszczeń, ale jest procesem koszto- i energochłonnym. Ponadto wadą tego rozwiązania jest możliwość powstawania w trakcie trwania procesu zanieczyszczeń gazowych, takich jak tlenki siarki, azotu czy dioksyny, które wymagają usuwania ze strumienia spalin. Dlatego w ostatnich latach duże zainteresowanie budzi możliwość neutralizacji niebezpiecznych odpadów i ścieków w procesie ich hydrotermalnego utleniania SCWO (supercritical water oxidation). SCWO jest procesem całkowitego utleniania związków organicznych tlenem, w obecności wody w stanie nadkrytycznym, w temp. 400-700 oC, pod ciśnieniem ok. 25 MPa (np. reakcje 1-3).

benzen

C6H6 + 7,5O2 → 6CO2 + 3H2O   (1)

trichlorometan (chloroform)

CHCl3 + 0,5O2 + H2O → CO2 + 3HCl   (2)

2,4,6-trinitrotoluen (trotyl)

CH3-C6H2-(NO2)3 + 5,25O2 → 7CO2 + 2,5H2O + 1,5N2   (3)

Węgiel zawarty w substancjach organicznych utleniany jest do ditlenku węgla, wodór do wody, azot związany do wolnego lub tlenku azotu, a z pozostałych heteroatomów (np. fluorowce, siarka) otrzymywane są odpowiednie kwasy lub sole. Metale ciężkie po utlenieniu tworzą z innymi stałymi pozostałościami popiół, o właściwościach odpowiednich do wykorzystania w budownictwie. Do korzyści wynikających z zastosowania warunków hydrotermalnych należą homogeniczność układu reakcyjnego, duża szybkość reakcji (rzędu sekund lub minut), brak ograniczeń transportu materiałowego, dobre właściwości rozpuszczalnikowe SCW w stosunku do substancji organicznych i tlenu jako utleniacza, możliwość zapewnienia pełnego przebiegu reakcji utleniania (stopień destrukcji przekracza 99 %) oraz brak negatywnego wpływu na środowisko. Trwają intensywne prace badawcze, prowadzone zarówno w skali laboratoryjnej, jak i pilotowej, nad optymalizacją przebiegu procesu SCWO, który zastosowano zarówno do utlenienia prostych substancji modelowych (metanolu, kwasu octowego, fenolu, nitrobenzenu, chlorku metylenu) (tabela 4), jak i skomplikowanych mieszanin, takich jak osady pochodzące ze ścieków komunalnych, odpady radioaktywne, chemiczne środki bojowe, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, polichlorowane bifenyle PCBs (polychlorinated biphenyls), a także odchody zwierząt hodowlanych. W procesie ich głębokiego utleniającego rozkładu, najlepsze rezultaty uzyskano prowadząc proces w temp. 650 oC, pod ciśnieniem 15 MPa, w czasie 15 min., przy 20 % nadmiarze tlenu w stosunku do zapotrzebowania stechiometrycznego. Energia cieplna jaką odzyskano wyniosła 2,87 x 106 kJ/tonę surowych odchodów, co odpowiada 70 litrom ciężkiego oleju opałowego.

Tabela 4: Wybrane substancje modelowe poddane SCWO

związek
temperatura [oC]
czas [min]
wydajność [%]
cykloheksan
445
7,0
99,97
o-ksylen
495
3,6
99,93
1,1,1-trichloroetan
495
3,6 99,99
1,1,2,2-tetrachloroetylen
495 3,6 99,99
o-chlorotoluen
495 3,6 99,99
1,2,4-trichlorobenzen
495 3,6
99,99
4,4-dichlorobifenyl
500
4,4
99,993
DDT1
505
3,7
99,997
PCB 1234
510
3,7
99,99
keton metylowo-etylowy
505
3,7
99,993
2,4-dinitrotoluen
574
0,5
99,9998

1 - 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenyl)etan

W wielu ośrodkach badawczych opracowano koncepcję procesu SCWO, m.in. w Sandia National Laboratories (USA), Turbosystems Engineering Inc. (USA), General Atomics (USA) i szwedzkiej firmie Chematur Engineering AB, która uruchomiła instalację pilotową rozkładu ścieków komunalnych (technologia Aqua Critox), odpowiednią także dla efektywnego usuwania zanieczyszczeń z wielu gałęzi przemysłu, m.in. papierniczego i farmaceutycznego (Aqua Reci). Ścieki pobierane są ze zbiornika magazynowego, ulegają podgrzaniu w wymienniku ciepła do temp. ok. 400 oC i tłoczone są pompami wysokiego ciśnienia (ok. 25 MPa) do reaktora, w którym w obecności doprowadzonego tlenu zachodzi reakcja utleniania. Ciepło tej egzotermicznej reakcji odzyskuje się w dalszej części instalacji. Woda po schłodzeniu w chłodnicy i rozprężeniu w zaworze redukcyjnym wpływa do separatora gazów i cieczy, w którym następuje oddzielenie gazów (głównie CO2, N2, O2) od wody.

Przetwarzanie biomasy

Kolejnym obszarem zastosowania wody w stanie pod- i nadkrytycznym jest jej wykorzystanie w roli medium reakcyjnego do procesów przetwarzania biomasy (odpady rolnicze, leśne, ogrodnicze, pozostałości z przemysłu rolno-spożywczego i drzewnego, osady ściekowe), a w szczególności jej zgazowania, prowadzącego do otrzymania frakcji palnych produktów gazowych o średniej wartości energetycznej, bogatej w wodór, metan lub ich mieszaninę. Uzyskany gaz można poddać następnie reformowaniu zapewniającemu wzrost zawartości wodoru, lub metanizacji, wzbogacającej produkt w metan, będący substytutem naturalnego gazu ziemnego SNG (synthetic natural gas). Biomasa jest tanim, odnawialnym i powszechnie dostępnym źródłem energii a zgodnie z prognozami, w kolejnych latach biopaliwa z niej pozyskiwane będą w coraz większym stopniu zastępować produkty tradycyjne. Zgazowanie jest jednym z termochemicznych procesów przeksztłacania biomasy, prowadzącym do otrzymywania biopaliw. Tradycyjne zgazowanie biomasy przebiega w temp. powyżej 600 oC, w obecności powietrza, tlenu lub pary wodnej. Ponieważ wilgotna biomasa ma niską wartość opałową, jej przerabianie wymaga koszto- i energochłonnej obróbki wstępnej, a w szczególności suszenia do zawartości wilgoci nie przekraczającej 10-15 %. W trakcie trwania procesu, w zależności od zastosowanych parametrów, zachodzą m.in. reakcje częściowego (4) i całkowitego utleniania węgla zawartego w biomasie (5), reakcja wytwarzania gazu wodnego (6), reakcja konwersji tlenku węgla parą wodną WGS (water gas shift) (7) i reakcja metanizacji (8).

C + 0,5O2 → CO   (4)

C + O2 → CO2   (5)

C + H2O → CO + H2   (6)

CO + H2O → CO2 + H2   (7)

CO + 3H2 → CH4 + H2O    (8)

W wyniku zgazowania biomasy otrzymywany jest gaz, będący mieszaniną wodoru, tlenku węgla, ditlenku węgla, metanu i lekkich węglowodorów. Powstają także znaczne ilości karbonizatu (stała, zwęglona pozostałość) i smoły, a produktem ubocznym jest popiół i w wyższych temperaturach zgazowania zużel. Produkt gazowy poddawany jest zwykle dodatkowo procesowi reformingu parowego, w wyniku którego otrzymywany jest gaz syntezowy (CO + H2), wykorzystywany do produkcji wodoru i innych paliw oraz chemikaliów (m.in. metanol, amoniak). Szczególnie wartościowym produktem otrzymywanym w wyniku zgazowania biomasy jest wodór, który może stać się w przyszłości ważnym, czystym nośnikiem energii.

Nowym sposobem energetycznego wykorzystania zawodnionej, odpadowej biomasy (m.in. odchodów zwierząt hodowlanych, słomy, trocin, kiszonki kukurydzy i koniczyny) zawierającej nawet do 95 % wag. wody, jest jej jednoetapowe przekształcenie w procesie hydrotermalnego zgazowania SCWG, przebiegającego w wodzie w stanie pod- i nadkrytycznym, pełniącej rolę zarówno rozpuszczalnika składników biomasy, jak i reagenta (dodatkowe źródło wodoru). Proces SCWG może przebiegać bez udziału lub w obecności katalizatora jako proces niskotemperaturowy (300-550 oC) lub wysokotemperaturowy, zachodzący w temp. wyższej niż 550 oC. W czasie trwania procesu zachodzą zarówno reakcje hydrolizy, pirolizy, WGS, jak i reformingu oraz metanizacji. Obecność katalizatorów poprawia efektywność przebiegu procesu. Sole oraz wodorotlenki sodu i potasu katalizują przebieg reakcji WGS. W obecności węglanu potasu początkowo powstaje mrówczas potasu- reaktywny produkt pośredni (9, 10).

K2CO3 + H2O → KHCO3 + KOH    (9)

KOH + CO → HCOOK    (10)

W reakcji mrówczanu potasu z wodą (11) i w reakcji WGS (12) otrzymywany jest wodór.

HCOOK + H2O → KHCO3 + H2   (11)

H2O + CO ↔ HCOOH ↔ H2 + CO2    (12) 

Ditlenek węgla jest produktem reakcji WGS (12) i rozkładu wodorowęglanu potasu (13).

2KHCO3 → H2O + K2CO3 + CO2    (13) 

Z kolei wodorotlenek potasu może katalizować przebieg reakcji tworzenia kwasu mrówkowego, który jako nietrwały produkt pośredni reakcji WGS ulega degradacji do wodoru i ditlenku węgla (9). Obecność katalizatorów alkalicznych pozwala na otrzymanie większych ilości H2 i CO2 oraz obniżenie zawartości CO we frakcji produktów gazowych. Katalizatory uwodornienia, takie jak nikiel i ruten wpływają przede wszystkim na przebieg metanizacji, przyczyniając się do wzrostu zawartości metanu we frakcji produktów gazowych. W obecności katalizatora rutenowego przebieg zgazowania ilustrują reakcje (14-17).

RuO2 + biomasa → Ru2+ + biomasa+ + CO   (14)

CO + 3H2 → CH3 + H2O   (15)

2CO + 2H2 → CH4 + CO2   (16)

Ru2+ + 2H2O → RuO2 + 2H+ + H2   (17)

gdzie biomasa+ oznacza pośredni produkt zgazowania organicznych składników biomasy. Proces niskotemperaturowego hydrotermalnego zgazowania biomasy, a szczególnie jej stężonych roztworów, cechuje niska efektywność zgazowania, niezadowalająca wydajność wodoru i, podobnie jak w procesie tradycyjnym, obecność w produktach procesu frakcji karbonizatu oraz substancji smolistych. Poprawa efektywności hydrotermalnego zgazowania biomasy jest możliwa w wyniku jej przetworzenia wysokotemperaturowego, ponieważ w wyższych temperaturach proces przebiega wg mechanizmu wolnorodnikowego, sprzyjającego otrzymaniu większej ilości produktów gazowych i zapobiegającego wydzieleniu się produktów niepożądanych (rys. 10).

rys10 

Rys. 10. Najważniejsze substancje powstające podczas zgazowania celulozy w SCW

Ze wzrostem temperatury następuje także wzrost zawartości wodoru we frakcji produktów gazowych. W procesie SCWG otrzymywany jest wodór o wysokiej czystości i pod wysokim ciśnieniem, co jest użyteczne ze względu na jego dalsze zastosowanie. Pomyślne rezultaty badań nad hydrotermalnym zgazowaniem w skali laboratoryjnej umożliwiły uruchomienie w ostatnich latach instalacji pilotowych w Niemczech i Holandii, w których trwają prace badawcze nad optymalizacją przebiegu procesu i możliwością jego zastosowania do efektywnego zagospodarowania odpadowej biomasy. W 2002 r. w Centrum Badawczym w Karlsruhe uruchomiono instalację pilotową VERENA (Versuchsanlage zur energetischen Nutzung agrarwirtschaftlicher Stoffe), o przepustowości 100 kg/godz. surowca, pracującą w systemie ciągłym. Z kolei w Holandii firma Biomass Technology Group we współpracy z Uniwersytetem w Twente zbudowała i uruchomiła w Enschede instalację pilotową PDU (process development unit) wysokotemperaturowego hydrotermalnego zgazowania, pracującą w systemie ciągłym, zasilaną 3 – 30 kg/godz. biomasy. Parametry pracy reaktora wynoszą 600-650oC, ciśnienie do 30 MPa, czas przebywania surowców w reaktorze 10-120 s. Sekcja rozdziału produktów zawartych w surowym gazie składa się z separatora wysokociśnieniowego HP (high-pressure) (temp. 25-100oC, ciśnienie 30 MPa) i niskociśnieniowego LP (low-pressure) (temp. 20 oC, ciśnienie 0,1 MPa). W separatorze HP uzykiwany jest gaz wzbogacony w H2 (ok. 63 % obj.), a w separatorze LP otrzymany gaz zawiera głównie CO2 (72 % obj.) i niewielkie ilości H2 (ok. 16 % obj.).

W obecności wody w stanie pod- i nadkrytycznym reakcje syntezy chemicznej, hydrolitycznego i utleniającego rozkładu substancji organicznych oraz przerobu biomasy przebiegają efektywnie, z wysokim stopniem konwersji i selektywnością. Ze względu na wciąż wysokie koszty budowy i funkcjonowania instalacji wykorzystujących gorącą sprężoną wodę, szczególnego znaczenia nabiera problem bilansu energetycznego takich procesów. Jednym z problemów ograniczających zastosowanie wody w stanie pod- i nadkrytycznym jest jej wysoka korozyjność w pobliżu punktu krytycznego. Wprawdzie istnieje możliwość wykorzystania do budowy reaktorów materiałów konstrukcyjnych odpornych na działanie SCW (tytan i jego stopy, zawierające m.in. Mo, Nb, Ta, Pt, Rh, Ir), ale ich cena jest bardzo wysoka. Kolejnym problemem jest zła rozpuszczalność soli nieorganicznych w SCW. Ich wytrącanie może powodować zapychanie się przewodów reaktora i zmieniać niekorzystnie parametry przepływu strumienia surowca. Ponadto, niektóre związki organiczne obecne w roztworze zasilającym reaktor łatwo ulegają polimeryzacji z utworzeniem nierozpuszczalnych w warunkach reakcji produktów smolistych lub karbonizatu, osadzających się na powierzchni reaktora lub w jego przewodach przepływowych.

Uzyskane wyniki badań jednoznacznie wskazują na możliwość efektywnego i bezpiecznego dla środowiska zastosowania wody w stanie pod- lub nadkrytycznym jako rozpuszczalnika, katalizatora lub reagenta w wielu reakcjach syntezy chemicznej i procesach rozkładu niebezpiecznych substancji organicznych. Należy przy tym dodać, że dotyczą one głównie prac prowadzonych w skali laboratoryjnej lub pilotowej, a o komercjalizacji tych metod jeszcze będą przesądzać aspekty techniczne, technologiczne i ekonomiczne. Jednakże wyniki uzyskiwane w instalacjach pilotowych pozwalają przypuszczać, że będzie następować dalszy rozwój technologii wykorzystujących wodę w stanie pod- i nadkrytycznym, prowadzący do rozszerzenia praktycznych zastosowań procesów przebiegających w warunkach hydrotermalnych.


Projekt jest częścią serwisu internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właściciela.
Design: Centrum.pl