B

Barter

Plik MP3

Wymiana bezpośrednia: towar za towar bez udziału pieniądza; najstarsza forma wymiany.

Benchmarking

Plik MP3

Polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia procesów biznesowych. Benchmarking nie jest zwykłym naśladownictwem, nie polega na podpatrzeniu sposobu pracy innych, aby tak samo postępować u siebie. To wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnym przedsiębiorstwie. To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk

Bezrobocie

Plik MP3

Zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących; na wielkość b. wpływają wahania koniunktury, sezonowe wahania poziomu zatrudnienia, wprowadzanie osiągnięć techniki do procesów produkcyjnych, stopień wykorzystania siły roboczej w rolnictwie;

Bilans płatniczy

Plik MP3

Zestawienie wszelkich płatności danego kraju z tytułu obrotów z zagranicą w określonym czasie, najczęściej w okresie roku; b.p. składa się z 2 części: bilansu obrotów bieżących i bilansu obrotów kapitałowych.

Biotechnologia

Plik MP3

Biotechnologia to zintegrowane zastosowanie wiedzy i techniki w dziedzinie biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych w celu technologicznego wykorzystania zdolności drobnoustrojów, kultur tkankowych lub części z nich".

Biurokracja

Plik MP3

Jest to jedna z form organizacji, szczególnie rozpowszechniona w instytucjach państwowych. Z założenia przyjętego przez Maxa Webera biurokracja miała być idealną i bezbłędną formą organizacji, jednakże wraz z jej rozrostem staje się ona jako system organizacyjny coraz bardziej dysfunkcjonalna.

Broker

Plik MP3

Jest pojęciem wieloznacznym, używanym na rynku finansowym i kapitałowym w kilku kontekstach znaczeniowych. W najbardziej generalnym ujęciu brokerem jest podmiot (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) świadcząca określone usługi, z reguły usługi pośrednictwa, działająca na cudzy rachunek (w przeciwieństwie do np. dealera - czyli podmiotu działającego na własny rachunek). Przykładowo - broker ubezpieczeniowy kupuje polisy ubezpieczeniowe na rzecz klienta, doprowadzając tym samym do zawarcia umowy ubezpieczenia między ubezpieczającym się a zakładem ubezpieczeń; dom maklerski z kolei prowadzi tzw. działalność brokerską nabywając i zbywając na giełdzie papierów wartościowych papiery wartościowe na rachunek swoich klientów.


Projekt jest częścią serwisu internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właściciela.
Design: Centrum.pl